Biểu mẫu

BIỂU MẪU CHO SINH VIÊN BIỂU MẪU CHO GV-CNV

I. Hệ cao đẳng, đại học – Tín chỉ

1.Phiếu đăng ký học phần

2. Biểu tổng hợp đăng ký học tập

3. Đơn xin thi cải thiện điểm

4. Đơn xin học theo tiến độ chậm

5. Đơn xin học theo tiến độ nhanh

6. Đơn xin học cùng lúc hai chương trình

7. Đơn xin chuyển trường

8. Đơn xin quay trở lại học

9. Đơn xin xét và công nhận tốt nghiệp 

10. Đơn đăng ký học tiếng Anh tăng cường

 11. Đơn đăng ký thi cấp chứng nhận tiếng anh

II. Cao đẳng nghề

1.Mẫu đơn đăng ký học lại

2. Đơn xin phúc khảo bài kiểm tra kết thúc môn học

3.Đơn xin phúc khảo tốt nghiệp

4.Đơn xin thi lại tốt nghiệp

5.Đơn xi bảo lưu kết quả học tập

III. Trung cấp chuyên nghiệp

1. Mẫu đơn đăng kí học lại

2. Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần

3. Đơn xin phúc khảo tốt nghiệp

4. Đơn xin thi lại tốt nghiệp

5. Đơn xin tạm dừng chương trình học

6. Đơn xin được tiếp tục học các học phần mới

7. Đơn xin thôi học

8. Đơn xin quay trở lại học

9. Đơn xin chuyển trường

10. Đơn xin chuyển ngành đào tạo

11. Đơn xin học cùng lúc hai chương trình

I. Hệ cao đẳng, đại học – Tín chỉ

1. Bảng điểm tổng kết học phần

2. Tổng hợp dánh sách thi lại/thi cải thiện điểm

3. Bảng điểm tổng kết học phần (thi lại)

4. Tổng hợp danh sách học lại

5. Bảng điểm tổng kết học phần (Học lại/ Học cải thiện)

6. Bảng điểm thi cấp chứng nhận tiếng Anh

7. Danh sách đăng ký dự thi cấp chứng nhận tiếng Anh

II. Cao đẳng nghề

1. Điểm tổng kết môn học

2. DS sinh viên dự kiểm tra kết thúc môn học

3. Biên bản chấm thi tổng hợp

4. Danh sách sinh viên thi lần 2 (Thi lại)

5. Danh sách sinh viên học lại

6. Điểm tổng kết môn học (Học lại)

7. Bảng điểm th lần 2 (Thi lại)

8. Biên lai thu tiền học lại

9. Danh sách phúc khảo bài thi

10. Biên bản chấm thi phúc khảo

11. Kết quả chấm phúc khảo

12. Danh sách đóng tiền học lại

III. Trung cấp chuyên nghiệp

1. Bảng điểm tổng kết học phần

2. Danh sách học sinh thi lần 2 (Thi lại)

3. Tổng hợp danh sách học sinh thi lần 2 (Thi lai)

4. Bảng điểm thi lần 2 (Thi lại)

5. Danh sách học sinh phải học lại

6. Danh sách đóng tiền học lại 

7. Điểm tổng kết học phần (Học lại)

8. Danh sách học sinh dự thi kết thúc học phần

9. Danh sách học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần

10. Danh sách phúc khảo bài thi

11. Kết quả chấm thi phúc khảo

12. Phiếu chấm thi vòng…

13. Biên bản chấm thi tổng hợp

 

 

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |