Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 9

Đăng ngày : 15/12/2014 8:54:41 PM

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sáng ngày 14/12/2014, Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội đã mời TS. Bùi Thế Đức – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW truyền đạt toàn bộ tinh thần của Nghị quyết TW 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa,con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.A1

TS. Bùi Thế Đức – Phó trưởng ban Tuyên giáo TW giới thiệu nội dung Nghị quyết TW 9 khóa XI

Mục tiêu chung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) xác định rõ quan điểm: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước.Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa…

Hội nghị đã giúp cán bộ đảng viên hiểu được nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), lấy đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị mình. Qua đó,tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh sẽ đưa tinh thần của Nghị quyết TW 9 ứng dụng vào 3 đợt sinh hoạt chính trị về văn hóa nhà trường sẽ được tổ chức trong tháng 12, và vận dụng ngay vào việc xây dựng văn hóa nhà trường.

A2

Toàn cảnh lớp học Nghi quyết TW9 khóa XI

 

 

Lan Phương

.ban may loc nuoc binh tan gia re cong ty thiet ke web tphcm may may dong phuc tai tphcm mua ban container gia re mua dan guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat dai ly ong nhua tien phong cuoc thi nhay vu dao banmay nuoc nong nang luong mat troi tai tphcm dau dau chong mat quan Cafe Pho MacCoffee tu nhom tien dat

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |