Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Tập huấn phần mềm Dschools - phân hệ khảo thí và quy định quản lý kiểm tra - đánh giá học phần cho cán bộ, giảng viên năm 2024

Con người là yếu tố quan trọng nhất của cơ sở giáo dục bởi vì chất lượng của cơ sở giáo dục phụ thuộc vào chất lượng của các nhà lãnh đạo và đội ngũ cán bộ giảng viên và nhân viên của cơ sở giáo dục. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển có liên quan được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên những kiến thức có liên quan, kỹ năng và thái độ để thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả.

Đảm bảo chất lượng trong thiết kế các hoạt động dạy – học đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường ĐHCNDM Hà NỘi

Các khoa/TT giảng dạy đều xây dựng hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp với từng học phần. Các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy của ngành CNKTĐ, ĐT được thiết kế đa dạng, phù hợp để đạt được CĐR, điều này được thể hiện qua CTĐT.

TẬP HUẤN PHẦN MỀM DSCHOOLS – PHÂN HỆ KHẢO THÍ

Năng lực của đội ngũ thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong các đơn vị của cơ sở giáo dục địa học rất quan trọng, các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn co Nhà trường tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên những kiến thức có liên quan , kỹ năng và thái độ để thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả.

Kết quả khảo sát sinh viên về giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2023-2024 tại trường

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Hội nghị sơ kết công tác khảo thí học kỳ 1 năm học 2023-2024

Đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại học. Hoạt động đánh giá kết quả triển khai kỳ thi kết thúc học phần trình độ đại học cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đưa ra những thực trạng và giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng. Đánh giá cũng cung cấp thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ người học

Chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 qua kết quả khảo sát tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Đánh giá của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 về chất lượng khoá đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập ngay cả khi sinh viên đã ra trường. Kết quả khảo sát cự sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ khoá đào tạo có ý nghãi rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng hơn nữa về yêu cầu cũng như cải thiện chất lượng phục vụ.

Kết quả khảo sát sinh viên về các học phần học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trong Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.

Kết quả khảo sát sinh viên về giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ giảng viên các khoa/trung tâm về khảo sát và vẽ phổ điểm thi học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Thực hiện thông báo số 2302/TB-ĐHCNDMHN ngày 21/12/2022 về việc thu thập dữ liệu tổ chức đánh giá kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội với mục đích rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, cải tiến dạy học và kiểm tra đánh giá một số học phần. Các bộ môn tiến hành tổ chức phân tích, đánh giá kết quả học tập của 1 học phần được lựa chọn để rút kinh nghiệm.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 371 Tổng truy cập: 20.638.986