Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 08:33 - 29/08/2019 Lượt xem: 1.409
Các tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
I. CHIẾN SĨ THI ĐUA
1. Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quốc (theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP)
a. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 (hai) lần liên tục đạt danh hiệu “CSTĐ cấp Bộ”;
b. Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Hội đồng Khoa học cấp Bộ xem xét, công nhận.
Thời điểm xét danh hiệu “CSTĐ toàn quốc” là năm liền kề với năm đạt danh hiệu “CSTĐ cấp Bộ” lần thứ hai.
2. Chiến sĩ thi đua cấp Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN (theo khoản 2- Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ- CP)
a. Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân có 03 (ba) lần liên tục đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở”;
b. Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân có tác dụng ảnh hưởng trong ngành dệt may. Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài NCKH.
Thời điểm xét danh hiệu “CSTĐ cấp UBQLVNN tại DN” là năm đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở” lần thứ ba (3 năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp Trường: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).
3. Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn (theo Điều 10 Quy chế TĐKT Vinatex)
a. Đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở” 3 năm liên tục;
b. Là cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong số đạt đanh hiệu “CSTĐ cấp cơ sở” và phải có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc có các giải pháp, áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị. Sáng kiến, cải tiến hoặc việc áp dụng công nghệ mới phải được Hội đồng sáng kiến cấp Tập đoàn công nhận.
Thời điểm xét danh hiệu “CSTĐ cấp Tập đoàn” là năm đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở” lần thứ ba (3 năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp Trường: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).
4. Chiến sĩ thi đua cấp Trường (cấp cơ sở - theo Quy chế TĐKT của Trường)
a. Là “Lao động tiên tiến”;
b. Nếu là công nhân viên phải đạt được một trong các điều kiện sau:
Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học cấp Trường công nhận;
c. Nếu là GV phải đạt 1 trong 2 điều kiện sau:
- Đạt giải Ba hội thi “Sáng tạo không ngừng” cấp Trường trở lên;
- Chủ trì sáng kiến, đề án, cải tiến, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình đào tạo; hoặc tác giả, đồng tác giả bài báo khoa học; hoặc chủ biên, đồng chủ biên biên soạn giáo trình đào tạo được Hội đồng khoa học cấp Trường trở lên công nhận.
d. Nếu là cán bộ quản lý (tính từ Phó trưởng bộ môn, Tổ trưởng tổ công tác được Hiệu trưởng bổ nhiệm trở lên) phải đạt các điều kiện sau:
- Lãnh đạo đơn vị mình phụ trách đạt tập thể “Lao động tiên tiến”;
- Đạt giải Ba hội thi “Sáng tạo không ngừng” cấp Trường trở lên hoặc chủ trì sáng kiến, giải pháp quản lý, đề án, cải tiến, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình đào tạo; hoặc tác giả, đồng tác giả bài báo khoa học; hoặc chủ biên, đồng chủ biên biên soạn giáo trình đào tạo được Hội đồng khoa học cấp Trường trở lên công nhận.
e. Nếu là cán bộ, công nhân viên thuộc TTSXDV thì phải đạt các điều kiện sau:
e1. Đối với Ban giám đốc TTSXDV
- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu đạt từ 95% trở lên;
- Trong năm không bị khách hàng phạt và khiếu nại về chất lượng sản phẩm.
e2. Đối với cán bộ quản lý các phòng ban và nhân viên phục vụ
* Đối với trưởng, phó các đơn vị
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Trong năm đơn vị quản lý không có cá nhân nào vi phạm nội quy, quy chế của TTSXDV và  Nhà trường.
* Đối với nhân viên phục vụ
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Không vi phạm nội quy, quy chế của TTSXDV và Nhà trường.
e3. Đối với cán bộ quản lý tổ sản xuất (Tổ trưởng, tổ phó 1 và tổ phó 2).
- Có năng suất lao động cao đạt từ 7 tháng kế hoạch giao khoán trở lên;
- Đảm bảm thực hiện tốt công tác 5S không có tháng nào bị phạt;
- Nội bộ đoàn kết tốt, trong năm lao động luôn ổn định từ 30 lao động trở lên.
e4. Đối với công nhân sản xuất
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của TTSXDV và Nhà trường;
- Đảm bảo ngày công lao động, trong năm không nghỉ quá 05 ngày công;
- Có năng suất lao động cao, trong năm không để xẩy ra sai hỏng các công đoạn mình đảm nhận.
Việc xét tặng danh hiệu “CSTĐ cơ sở” được tiến hành thường xuyên hàng năm, thực hiện với tỷ lệ bình bầu không quá 15% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” tại khu vực sự nghiệp; và không quá 5% tại khu vực sản xuất dịch vụ.
II. BẰNG KHEN
1. Bằng khen cấp Chính phủ (theo Điều 38, Nghị định 91/2017/NĐ-CP)
1.1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với tập thể (không quá 1 tập thể)
Để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;
b) Lập được thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
1.2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với cá nhân (không quá 1 cá nhân)
Để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;
b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên.
2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại DN (theo Điều 39 Nghị định 91/2017/NĐ- CP)
2.1. Đối với tập thể (không quá 2 tập thể):
Tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc, được bình xét trong phong trào thi đua (tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cá nhân đạt LĐTT);
b) Có thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc ngành dệt may (có cá nhân đạt GVG cấp Thành phố trở lên, đề tài NCKH cấp Bộ nghiệm thu loại Đạt trở lên);
c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật;
d) Nhân dịp kỷ niệm (năm tròn và năm lẻ 5) ngày thành lập ngành, đơn vị; có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển đơn vị.
2.2. Đối với cá nhân (không quá 8 cá nhân):
Tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua, hoạt động của ngành dệt may;
b) Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc ngành dệt may (có sáng kiến, cải tiến hoặc đề tài NCKH được Hội đồng khoa học cấp Trường trở lên công nhận hoặc đạt danh hiệu GVG cấp thành phố trở lên);
c) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiến sĩ thi đua cấp Trường), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; đối với công nhân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị, tổ chức;
d) Có quá trình công tác trong các đơn vị thuộc ngành dệt may, có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành, được xét tặng trước khi nghỉ chế độ hưu trí;
đ) Nhân dịp kỷ niệm (năm tròn và năm lẻ 5) ngày thành lập ngành, đơn vị thuộc ngành dệt may; có quá trình công tác trong ngành, có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển đơn vị;
3. Bằng khen Tập đoàn Dệt May Việt Nam (theo Điều 18 Quy chế thi đua Tập đoàn Dệt May Việt Nam)
3.1. Đối với tập thể (không quá 2 tập thể):
a) Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số những tập thể được tặng danh hiệu hoặc đủ tiêu chuẩn Tập thể lao động xuất sắc và năm liền kề trước đó cũng đã được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100% cá nhân đạt lao động tiên tiến; có cá nhân đạt CSTĐ cấp Trường hoặc giải trong Hội thi “Sáng tạo không ngừng” cấp Trường trở lên.
b) Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số những tập thể được tặng danh hiệu hoặc đủ tiêu chuẩn Tập thể lao động xuất sắc đồng thời trong năm đó có thành tích đột xuất.
3.2. Đối với cá nhân (không quá 10 cá nhân):
         a) Là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân được tặng danh hiệu hoặc đủ tiêu chuẩn Chiến sỹ thi đua cơ sở và năm liền kề trước đó cũng đã được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; có sáng kiến, cải tiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học cấp Trường trở lên công nhận hoặc đạt danh hiệu “Sáng tạo không ngừng” cấp Trường.
b) Là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân được tặng danh hiệu hoặc đủ tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cơ sở đồng thời trong năm đó có thành tích đột xuất.
c) Các trường hợp khác do Hộ đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn xem xét, quyết định.
   III. CỜ THI ĐUA (chỉ đề nghị riêng cho Nhà trường)
  1. Cờ thi đua của Chính phủ  (Theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP)
Theo Điều 11, Nghị định 91/2017/NĐ-CP, “Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho các tập thể sau:
a. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
b. Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dẫn đầu các khối, cụm thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương tổ chức.
c. Tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá, bình xét, suy tôn khi sơ kết, tổng kết từ 05 năm trở lên.
Số lượng xét tặng không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp Bộ.
2. Cờ thi đua của Ủy ban QLVNN tại DN (theo Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng năm 2003), cụ thể như sau:
Cờ thi đua của Ủy ban xét tặng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, cụ thể như sau:
a) Xét tặng cho các tập thể được bình chọn, suy tôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua thường xuyên hàng năm do Ủy ban tổ chức. Số lượng tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban hàng năm căn cứ thực tế sẽ được Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định;
b) Xét tặng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban phát động và phong trào thi đua do các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban phát động có thời gian từ 3 năm trở lên. Việc xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban thực hiện vào dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.
Ngoài ra:
  • Tổ chức Đảng được công nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;
  • Các tổ chức, đoàn thể hoạt động hiệu quả, không có cán bộ, giảng viên, CNVC, người lao động bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên;
  • Không có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có nội dung vi phạm pháp luật được các phương tiện thông tin đại chúng tập trung đưa tin gây bức xúc dư luận đã được cơ quan có thẩm quyền xác minh là có hành vi vi phạm pháp luật hoặc đang trong quá trình xác minh.
 
Năm học Cờ thi đua Chính phủ Cờ thi đua Bộ CT
2012-2013   X
2013-2014 X  
2014-2015   X
2015-2016   X
2016-2017   Bằng khen
2017-2018   X
2018-2019   Bằng khen (Dự kiến) của Ủy ban QLVNN tại DN

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 189 Tổng truy cập: 19.849.195