Trang chủ

Ban lãnh đạo khoa

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Số điện thoại

1

Dương Thị Tân

Phụ trách khoa – Q. Phó trưởng khoa

tandt@hict.edu.vn

0986 736 756

2

Tạ Văn Cánh

Q. Phó Trưởng Khoa

canhtv@hict.edu.vn

0974193671

3

Trần Thị Ngát

Phó trưởng Bộ môn QTKD

ngattt@hict.edu.vn

0977899125

4

Trịnh Thị Hà Thu

Giáo vụ khoa

thuth@hict.edu.vn

0963 833 536

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

GVCN/CVHT

huyenntt@hict.edu.vn

0989 898 429

 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 27 Tổng truy cập: 7.076.126