Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA THỜI TRANG

Chức năng nhiệm vụ

I, Chức năng, nhiệm vụ
 
1.Giảng dạy các môn cơ sở ngành, chuyên ngành Thời trang cho các hệ đào tạo của nhà trường
 
2. Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo ngành Thờitrang của các bậc học :
 
+ Chương trình mở ngành và đề xuất điều kiện  đào tạo ngành mới mở do khoa phụ    trách.
 
+ Chương trình đào tạo đang thực hiện trong trường;
 
+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ngành thời trang.
 
3.Chủ trì xây dựng giáo trình đào tạo ngành Thời trang và các môn chuyên ngành do khoa phụ trách.
 
4. Quản lý nề nếp giảng dạy: lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra; Chỉ đạo giám sát việc kiểm tra nề nếp của các tổ môn,

giảng viên.
 
5. Lập kế hoạch, khai thác sản phẩm học tập, tổ chức, quản lý và đưa sản phẩm vào  học tập
 
6. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của khoa.
 
7. Quản lý tiến độ học tập của khoa.
 
8. Phân công nhiệm vụ cho các tổ môn và theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy,

chất lượng giảng dạy, đề xuất bổ sung tài liệu, giáo trình chuyên ngành.
 
9. Quản lý thi và kiểm tra.
 
10. Quản lý, bồi dưỡng giảng viên của khoa.
 
11.Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị; đề xuất   kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.
 
12. Quản lý công tác văn phòng  khoa gồm giao nhận kế hoạch, trao đổi phối hợp với các đơn vị khác, triển khai các văn bản,

nghị quyết, qui chế…ghi biên bản  các cuộc họp khoa.
 
13.Tổ chức,quản lý công tác thi đua: tháng, quý, năm, học sinh giỏi, giảng viên giỏi, bồi dưỡng  giảng viên mới, kèm cặp HSSV.
 
14.Quản lý các lớp đào tạo ngoài  trường.
 
15. Tổ chức và hướng dẫn hoạt động của các câu lạc bộ thuộc chuyên môn
 
16. Kết hợp với các đơn vị thực hiện dự án hợp tác quốc tế ngành Thời trang.
 
17. Tổ chức hoạt động của hội đồng Giáo dục khoa, xét học bổng, lên lớp, khen thưởng xử lý kỷ luật,lưu trữ kết quả học tập,

rèn luyện của HSSV thuộc khoa;
 
18.Quản lý Công tác giáo viên chủ nhiệm, quản lý HSSV,Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên

và HSSV.
 
19 .Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo,giáo dục, theo qui định; Sơ kết, tổng kết công tác đào tạo của khoa.
 
20. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực do khoa phụ trách, trực tiếp soạn thảo các quy định của khoa
 
21. Một số nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công

II, Cơ cấu tổ chức
 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 42 Tổng truy cập: 19.043.487