Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Chức năng nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức bộ máy
- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển, cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà trường; theo dõi, giám sát, rà soát, cải tiến, phát triển tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường.
- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong một số mặt công tác của các Hội đồng: tuyển dụng viên chức và người lao động, lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét bồi thường kinh phí đào tạo và bồi thường tài sản,…
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, trung tâm…trong Nhà trường.

2. Công tác nhân sự
- Xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển Nhà trường, thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ theo quy định.
- Phối hợp các đơn vị trong Trường xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và từng giai đoạn. Thực hiện công tác quản lý nhân sự trong toàn Trường.
- Quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức và người lao động, chuẩn bị thủ tục ký hợp đồng làm việc, tập sự, …. thủ tục thuyên chuyển công tác, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hết thời gian tập sự đối với viên chức.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức từng năm, từng giai đoạn. Hướng dẫn thủ tục cho cán bộ, viên chức đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài.
- Hướng dẫn các đơn vị xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Tổng hợp, thẩm định vị trí việc làm trình Hội đồng trường phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động hàng năm theo quy định.
- Tư vấn và tham gia Hội đồng xét bồi thường kinh phí đào tạo, bồi thường tài sản. Hội đồng kỷ luật xử lý cán bộ viên chức vi phạm nội quy, quy chế, quy định của Trường và pháp luật của Nhà nước.
- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các luật và văn bản pháp luật quy định công tác nhân sự.

3. Công tác chế độ, chính sách     
- Thực hiện chế độ chính sách theo quy định đối với công chức, viên chức và người lao động (chế độ nâng lương, phụ cấp lương, chế độ bảo hiểm, thai sản, trợ cấp, thủ tục nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác….).
- Chủ trì xét nâng lương, chuyển ngạch lương…và làm thủ tục cử CBVC thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, rà soát, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế trong Trường liên quan đến chế độ, chính sách.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và pháp chế
- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành. Theo dõi phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.
- Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức trong Trường.

5. Công tác hành chính
- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, ký xác nhận thời gian đi, về cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác. Xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại Trường.
- Cấp giấy phép, theo dõi việc nghỉ phép, … theo chế độ hàng năm của CBVC.
- Phụ trách công tác lễ tân, đưa đón và tiếp khách đến làm việc với Nhà trường.
- Thực hiện các công việc hiếu, hỷ . . . theo quy định của Trường.
- Quản lý, điều động phương tiện giao thông phục vụ các chuyến đi công tác của lãnh đạo, của các đơn vị theo qui định của Trường.
- Xây dựng, theo dõi, giám sát các hoạt động đối ngoại phục vụ công tác hành chính của Nhà trường.

6. Công tác tổng hợp, báo cáo
- Lập lịch công tác hàng tuần đăng tải trên website của Trường, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này. Ghi chép, ban hành kết luận một số cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì.
- Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất công tác của Nhà trường về các lĩnh vực: tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính tổng hợp, giao ban hàng tháng,…
- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trường.

7. Công tác Văn thư - Lưu trữ
- Tiếp nhận, xử lý văn bản đến, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị và cá nhân trong Trường để giải quyết. Đặt và phân phối báo chí cho các đơn vị.
- Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác.
- Quản lý các con dấu chính quyền của Trường. Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính.
- Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định hiện hành. Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 44 Tổng truy cập: 19.292.821