Bảng điểm thi lại tốt nghiệp năm học 2016-2017

Đăng ngày : 23/11/2016 9:13:50 AM

– Bảng điểm Học phần Chính trị – CĐNCK-K6 tải  tại đây

– Bảng điểm Môn thi Chuyên ngành – CĐKT-K8MN tải  tại đây

– Bảng điểm Học phần Cơ sở ngành – CĐM-K9 tải  tại đây

– Bảng điểm Học phần Lý thuyết nghề – CĐNM1-K7 tại  tại đây

– Bảng điểm Học phần Lý thuyết tổng hợp – TCĐ-K25 tại  tại đây

– Bảng điểm Học phần Lý thuyết tổng hợp – TCM1-K25 tải  tại đây

– Bảng điểm Chuyên ngành phần May mẫu đối – CĐM-K8,K9 tải  tại đây

– Bảng điểm Thực hành nghề phần May mẫu đối – CĐNM-K7 tải  tại đây

– Bảng điểm Học phần Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin – CĐKT-K8MN tải  tại đây

Bảng điểm Học phần Cơ sở ngành – CĐKT-K8MN, K9 tải  tại đây

– Bảng điểm Thực hành nghề phần Thiết kế mẫu – CĐNM-K7 tải  tại đây

– Bảng điểm Chuyên ngành phần Thiết kế mẫu công nghiệp – CĐM-K8,K9 tải  tại đây

– Bảng điểm Thực hành nghề – TCĐ-K25 tải  tại đây

– Bảng điểm Thực hành nghề – TCM1-K25 tải  tại đây

 

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |