8 tiêu chuẩn để trường đại học đạt chuẩn quốc gia

Đăng ngày : 12/11/2015 4:41:07 PM

Ngày 23/09/2015 Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành thông tư 24/2015/TT-BGDDT về quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/11/2015.

Theo nội dung của Thông tư , để một trường đại học đạt chuẩn quốc gia cần đạt một số tiêu chuẩn, bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến: đất đai cơ sở vật chất thiết bị; đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý; chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; tài chính; kiểm định chất lượng, xếp hạng; sự hài lòng của sinh viên và của người sử dụng lao động.

a1Ở tiêu chuẩn 1, đảm bảo diện tích đất của cơ sở giáo dục đại học được giao ít nhất 25m2/sinh viên, diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo đạt ít nhất 3m²/sinh viên.  Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin kết nối tất cả các đơn vị liên quan đảm bảo tính sẵn sàng truy cập thông tin; trang thông tin điện tử có đầy đủ các thông tin cần phải công khai theo quy định của pháp luật và các thông tin cần thiết khác về cơ cấu tổ chức và các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học cho sinh viên và những người quan tâm tra cứu…vv

Tiêu chuẩn thứ hai, trường phải đảm bảo đội ngũ giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn của từng vị trí công tác theo quy định của các văn bản pháp luật liên quan.

Tỉ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu xác định theo ngành đào tạo đảm bảo không quá 10 sinh viên/giảng viên đối với nhóm ngành nghệ thuật, thể dục thể thao; 15 sinh viên/giảng viên đối với nhóm ngành y – dược và 20 sinh viên/giảng viên đối với các nhóm ngành khác.

Giảng viên cơ hữu, nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ ít nhất là 40% đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, 25% đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và 10% đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành.

Tiêu chuẩn thứ 3 về chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo. Cơ sở giáo dục đại học phải có quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo phù hợp với quy định phân tầng các cơ sở giáo dục đại học và đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nhân lực của địa phương và cả nước ở từng giai đoạn cụ thể.

Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên; công khai nội dung các chương trình đào tạo và xuất xứ chương trình tham khảo trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Trường phải công khai chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo; có công cụ, phương pháp đánh giá đảm bảo lượng hoá được các tiêu chí của chuẩn đầu ra đã cam kết; Tổ chức và quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

a2Tiêu chuẩn thứ 4, quy định hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phải đảm đáp ứng quy định về phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học. Mỗi ngành đào tạo có ít nhất một nhóm giảng dạy – nghiên cứu đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Về tài chính ở tiêu chuẩn thứ 5, yêu cầu  các cơ sở giáo dục đại học đảm bảo ít nhất 80% chi thường xuyên bằng nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Đảm bảo ít nhất 50% chi đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác bằng nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn thứ 6 quy định cơ sở giáo dục đại học đã được kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và phải có ít nhất 30% các chương trình đào tạo được kiểm định bởi một tổ chức kiểm định của Việt Nam hoặc Quốc tế được Bộ giáo dục Đào tạo công nhận.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định về xếp hạng và sự hài lòng của sinh viên và người sử dụng lao động ở tiêu chuẩn 7 và tiêu chuẩn 8. Cụ thể

  • Các trường phải được xếp hạng 1 theo quy định của khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học hiện hành tại thời điểm đề nghị công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia và duy trì trong thời gian chứng nhận đạt chuẩn quốc gia còn hiệu lực.
  • 70% sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo sau 1 năm tốt nghiệp.
  • 80% sinh viên năm cuối hài lòng về chương trình đào tạo và môi trường học tập, nghiên cứu khoa học.
  • 80% cựu sinh viên được lấy ý kiến của 3 khóa tốt nghiệp gần nhất hài lòng về tính thực tiễn của chương trình đào tạo.
  • 70% người sử dụng lao động được lấy ý kiến có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp trong 3 năm gần nhất hài lòng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp với số mẫu lấy ý kiến ít nhất là 10 cho mỗi lĩnh vực đào tạo.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn của thông tư này, các cơ sở giáo dục đại học xây dựng báo cáo tự đánh giá và gửi hồ sơ công nhận về Bộ giáo dục và Đào tạo. Bộ giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ định một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín (tổ chức đánh giá cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia) triển khai đánh giá, kiểm tra thực tế. Căn cứ vào hồ sơ công nhận và kết quả đánh giá Bộ giáo dục và Đạo tạo sẽ xem xét, công nhận.

                                                                                                Thu Giang

Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học  xem chi tiết

ban ban ghe da gia re

Bài viết liên quan:

Tải phần mềm | Thủ thuật máy tính hay | Download Itunes |