Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Đánh giá chất lượng đề cương chi tiết các học phần giảng dạy hệ đại học, học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 03:59 - 13/05/2020 Lượt xem: 2.043
Trong Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.

Với mục đích ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp đại học về đề cương chi tiết các học phần: Mục tiêu và chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,… Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/ trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học của các học phần, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc chỉnh sửa đề cương chi tiết và các điều kiện phục vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Sinh viên thực hành học phần thiết bị may
Nội dung khảo sát được thiết kế thành phiếu khảo sát sinh viên về học phần bao gồm 4 nội dung và 15 tiêu chí
(1) Nội dung 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần: 2 tiêu chí.
(2) Nội dung 2. Cấu trúc, nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá, tài liệu tham khảo học phần: 7 tiêu chí.
(3) Nội dung 3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị: 3 tiêu chí.
(4) Nội dung 4. Các vấn đề khác: 3 tiêu chí.
Với các cấp độ đánh giá nhận xét:
Kết quả khảo sát được thể hiện một số nội dung chủ yếu sau:
- Về độ tin cậy bộ số liệu: Kết quả cho thấy giá trị Cronbach's Alpha tổng thể và Cronbach's Alpha trung bình các tiêu chí các đơn vị và chung toàn trường như nhau, đều nằm trong khoảng 0,8 ≤ α ≤ 1,0 (Cơ sở dữ liệu tin cậy, thang đo lường tốt). Do đó, có thể kết luận:
+ Bảng hỏi (bao gồm nội dung hỏi và thang đo) được thiết kế phù hợp với đối tượng trả lời.
+ Thang đo và nội dung hỏi phù hợp với nhau.
Sinh viên thực hành học phần thiết kế trang phục
Kết quả chung cho thấy, sinh viên đánh giá các học phần đã có sự cải thiện so với học kỳ 2 năm học 2018-2019.
+ 13 tiêu chí đánh giá học phần (TC 1.1 à TC 4.2) có điểm trung bình được đánh giá ở mức đáp ứng (mức 4 của thang đo Likert). Tuy nhiên, nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất phục vụ học phần (3 tiêu chí) có điểm đánh giá thấp nhất.
+ Đặc biệt, 02 tiêu chí tổng hợp (4.3. Khối lượng bài tập tự học được giao trong học phần này và 4.4. Sau khi kết thúc học phần, bạn nhận thấy mức độ thành thạo các kiến thức, kỹ năng, thái độ) chỉ ở mức chấp nhận được với điểm sát cận dưới của mức độ 3.
+ Điểm TBC của tiêu chí thấp nhất là 2.79 (TC 4.4. Sau khi kết thúc học phần, bạn nhận thấy mức độ thành thạo các kiến thức, kỹ năng, thái độ) và điểm TBC cao nhất là 4.18 (TC 1.1. Mục tiêu học phần mô tả rõ ràng những kiến thức, kỹ năng, thái độ người học cần đạt sau khi học xong và 2.1. Nội dung các phần có cấu trúc, trình tự logic đảm bảo sự gắn kết giữa các nội dung được học).
+ So sánh với điểm trung bình chung (TBC=4.15) của toàn trường, 03 khoa có điểm trung bình chung cao hơn; 3 khoa/TT có điểm trung bình chung thấp hơn, 02 khoa có TBC tương đương.
Biểu đồ biểu diễn kết quả khảo sát học phần các đơn vị giảng dạy:
- Tỉ lệ hài lòng của từng nội dung được cải thiện so với học kỳ 2 của năm học 2018-2019 và tương đương với học kỳ 1 năm học 2018-2019.

 
Chất lượng đào tạo được đánh giá định kỳ hằng năm qua khảo sát học phần là cơ sở để nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Thu Phương
Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 64 Tổng truy cập: 19.021.781