Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Hội nghị sơ kết công tác khảo thí học kỳ 1 năm học 2023-2024

Đánh giá kết quả học tập của người học là một trong những yếu tố quan trọng nhất của giáo dục đại học. Hoạt động đánh giá kết quả triển khai kỳ thi kết thúc học phần trình độ đại học cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đưa ra những thực trạng và giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng. Đánh giá cũng cung cấp thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả giảng dạy và hỗ trợ người học

Các phần mềm hỗ trợ công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng có thể triển khai tại trường

Trong công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT tại trường ĐHCNDMHN, việc thu thập thông tin, minh chứng có vai trò rất quan trọng – đây là cơ sở cốt lõi để công tác khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng CSDG và CTĐT thực hiện một cách chính xác, khách quan. Bên cạnh đó, báo cáo TĐG CSGD& CTĐT đòi hỏi một CSDL trên diện rộng đối với các bên liên quan về cơ cấu tổ chức và quản lý,

Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức sơ kết công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng học kỳ 1, năm học 2023-2024

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đóng vai trò rất quan trọng trong giáo dục đại học, đây là yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định các nhiệm vụ chung của nhà trường. Các hoạt động này phải được đánh giá để cải tiến liên tục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Sử dụng cấu trúc IMRAD vào hoạt động đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính của các cơ sở giáo dục đại học. Nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hoá, kinh tế, xã hội và môi trường xã hội. Các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên cần được xác lập, theo dõi và đối sánh để cải thiện.

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo

Trong công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN), việc thu thập thông tin, minh chứng có vai trò rất quan trọng – đây là cơ sở cốt lõi để công tác kiểm định chất lượng các CTĐT thực hiện một cách chính xác, khách quan.

Chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 qua kết quả khảo sát tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Đánh giá của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 về chất lượng khoá đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập ngay cả khi sinh viên đã ra trường. Kết quả khảo sát cự sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ khoá đào tạo có ý nghãi rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng hơn nữa về yêu cầu cũng như cải thiện chất lượng phục vụ.

Kết quả khảo sát sinh viên về các học phần học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trong Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.

Kết quả khảo sát sinh viên về giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ giảng viên các khoa/trung tâm về khảo sát và vẽ phổ điểm thi học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Thực hiện thông báo số 2302/TB-ĐHCNDMHN ngày 21/12/2022 về việc thu thập dữ liệu tổ chức đánh giá kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội với mục đích rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, cải tiến dạy học và kiểm tra đánh giá một số học phần. Các bộ môn tiến hành tổ chức phân tích, đánh giá kết quả học tập của 1 học phần được lựa chọn để rút kinh nghiệm.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 48 Tổng truy cập: 18.568.118