Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Vận hành mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong các đơn vị trên nền tảng xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng

Mọi hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong cơ sở giáo dục đều hướng tới hình thành văn hoá chất lượng (VHCL) và được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (ĐBCLBT). Chính vì vậy, hệ thống ĐBCLBT là nhân tố quyết định sự triển khai thành công VHCL. Cơ sở giáo dục đặt ra mục tiêu đẩy mạnh VHCL trong trường nhằm hoàn thiện và cải tiến liên tục hệ thống ĐBCLBT đồng thời phổ biến nội dung và các quy trình thực hiện VHCL

Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 4 sau 2 tháng

Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp. Khi đánh giá sinh viên tốt nghiệp, cơ sở giáo dục cần đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra, tỉ lệ tốt nghiệp và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp Đại học khoá 3 sau 12 tháng năm 2023

Khi đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng của quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp. Khi đánh giá sinh viên tốt nghiệp, cơ sở giáo dục cần đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra, tỉ lệ tốt nghiệp và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Bài viết giới thiệu các yêu cầu về kiểm tra - đánh giá người học theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành; làm rõ mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung học phần với CĐR học phần và nội dung kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần và một số tồn tại cần khắc phục trong quá trình tổ chức kiểm tra – đánh giá trong thời gian qua để từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng.

Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị, đội ngũ nhân sự và hệ thống các văn bản quản lý để tạo điều kiện triển khai công tác tự chủ đại học tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Hệ thống quản trị, đội ngũ nhân sự và hệ thống các văn bản quản lý trong cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) là 3 yếu tố quan trọng và có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong việc quản trị và vận hành tổ chức hoạt động của bất cứ đơn vị nào. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào các giải pháp củng cố các yếu tố này trong tổng thể nhằm tạo điều kiện triển khai công tác tự chủ đại học, hướng tới mục tiêu hiệu lực và hiệu quả trong điều kiện tự chủ đại học.

Chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 qua kết quả khảo sát tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Đánh giá của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 về chất lượng khoá đào tạo tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Việc cung cấp các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập ngay cả khi sinh viên đã ra trường. Kết quả khảo sát cự sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ khoá đào tạo có ý nghãi rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng hơn nữa về yêu cầu cũng như cải thiện chất lượng phục vụ.

Kết quả khảo sát sinh viên về các học phần học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Trong Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.

Kết quả khảo sát sinh viên về giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Chất lượng của đội ngũ này bao gồm: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ giảng viên các khoa/trung tâm về khảo sát và vẽ phổ điểm thi học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Thực hiện thông báo số 2302/TB-ĐHCNDMHN ngày 21/12/2022 về việc thu thập dữ liệu tổ chức đánh giá kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội với mục đích rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, cải tiến dạy học và kiểm tra đánh giá một số học phần. Các bộ môn tiến hành tổ chức phân tích, đánh giá kết quả học tập của 1 học phần được lựa chọn để rút kinh nghiệm.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 220 Tổng truy cập: 16.011.672