Báo cáo 3 công khai

Thực hiện công văn số 5104/BGDĐT-KHTC ngày 06/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2022-2023 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2022-2023, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thực hiện công khai.

Năm học 2022-2023

- Quyết định số 870/QĐ-ĐHCNDMHN ngày 02 tháng 6 năm 2023  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo
 (Biểu 17). 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu 18 + PL). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu 19)XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu 20). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai tài chính của CSGD Đại học (Biểu 21) XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Các bài viết khác

Giới thiệu chung
25/10/2023
2.084 lượt xem
Ban giám hiệu
25/10/2023
776 lượt xem

Liên kết website