Trung tâm sản xuất dịch vụ

I. Chức năng, nhiệm vụ
 

  1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự định hướng, chỉ đạo hằng năm của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường
  2. Chủ động tìm kiếm khách hàng, tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng ký kết hợp đồng, xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động và nguồn thu cho Nhà trường.
  3. Tuyển dụng lao động , quản lý lao động , thực hiện chế độ chính sách với người lao động của TTSXDV theo đúng quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.
  4. Quản lý tài chính và tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.
  5. Bảo toàn và phát triển vốn của Nhà trường giao.
  6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên và công nhân sản xuất do TTSXDV quản lý.
  7. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập, thực hành tay nghề và cán bộ, giảng viên, công nhân viên nghiên cứu thực tế tại TTSXDV.
  8. Phối hợp với các đoàn thể trong trường thực hiện các hoạt động chung của Nhà trường.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 

II, Cơ cấu tổ chức

Liên kết website