Ban giám hiệu

 
Họ và tên Chức vụ Email  
Hoàng Xuân Hiệp  Hiệu trưởng hiephx@hict.edu.vn  
Nguyễn Văn Đức Phó Hiệu trưởng ducnv@hict.edu.vn  
Nguyễn Thu Phượng Phó Hiệu trưởng phuongnt74@hict.edu.vn  
Nguyễn Quang Vinh Phó Hiệu trưởng quangvinh@truongmay-sxdv.vn  

Các bài viết khác

Giới thiệu chung
02/06/2023
92 lượt xem

Liên kết website