Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ
 
1. Tổ chức xây dựng, phát triển chương trình đào tạo chính quy, biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy về tin học và ngoại ngữ. 
 
2. Xây dựng chuẩn đầu ra đào tạo tin học và ngoại ngữ, xây dựng chương trình đào tạo tăng cường ngoại ngữ và tin học.
 
3. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn tiếng Anh, tin học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà Trường.
 
4. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập tiếng Anh, tin học tăng cường cho SV nhà Trường nhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
 
5. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy, triển khai thực hiện lịch trình giảng dạy, thi hết môn theo kế hoạch chung của Trường.
 
6. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy, triển khai thực hiện lịch trình giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
7. Quản lý và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa.
 
8. Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời về kế hoạch, chương trình giảng dạy, hoạt động NCKH theo kế hoạch của Trường.
 
9. Tổ chức công tác giáo vụ của khoa, quản lý điểm cho các lớp do khoa quản lý.
 
10. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Trường.
 
11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao.
 
12. Quản lý và tổ chức hoạt động của trung tâm Thư viện, thư viện số, quản lý các tài khoản, cung cấp tên truy cập, mật khẩu cho CBGV và HSSV.
 
13. Thư ký ban biên tập Website, đưa thông tin lên lên trang chủ Website của trường.
 
14. Tham mưu cho lãnh đạo nhà Trường về các lĩnh vực do đơn vị phụ trách. chủ trì xây dựng các quy định do đơn vị quản lý.
 
15. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bồi dưỡng giảng viên, CNV đáp ứng chuẩn theo quy định. Quản lý lao động và xét thi đua hằng tháng hằng năm. 
 
16. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, CNV trong khoa. tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà Trường.
 
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 24 Tổng truy cập: 19.328.106