Ban giám hiệu

 
Họ và tên Chức vụ Email  
TS. Hoàng Xuân Hiệp  Hiệu trưởng hiephx@hict.edu.vn  
TS. Nguyễn Văn Đức Phó Hiệu trưởng ducnv@hict.edu.vn  
TS. Nguyễn Thu Phượng Phó Hiệu trưởng phuongnt74@hict.edu.vn  
Th.s Nguyễn Quang Vinh Phó Hiệu trưởng quangvinh@truongmay-sxdv.vn  Các bài viết khác

Giới thiệu chung
25/10/2023
3.165 lượt xem
Báo cáo 3 công khai
03/07/2024
36 lượt xem

Liên kết website