Báo cáo 3 công khai

Thực hiện thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thực hiện công khai năm học 2023-2024:

Năm học 2023-2024

- Quyết định số 677/QĐ-ĐHCNDMHN ngày 17 tháng 7 năm 2024  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo
 (Biểu 17). 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế (Biểu 18 + PL). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu 19)XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu 20). XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

- Công khai tài chính của CSGD Đại học (Biểu 21) XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Các bài viết khác

Giới thiệu chung
25/10/2023
3.165 lượt xem
Ban giám hiệu
25/10/2023
1.090 lượt xem

Liên kết website