Phòng tài vụ

I, Chức năng, nhiệm vụ
 1. Lập kế hoạch tài chính hằng quý, năm cho hoạt động của trường.
 2. Thực hiện các khoản thu, chi của trường, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các khoản thu, chi của các đơn vị trong trường.
 3. Tổ chức hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán để thống nhất quản lý, tổng hợp tài chính theo quy định của pháp luật.
 4. Theo dõi, kiểm tra các khoản tiền vốn, vật tư, thiết bị tài sản của trường.
 5. Tổ chức định kỳ công tác kiểm kê tài sản, vật tư của nhà trường theo quy định của Nhà nước.
 6. Lập báo cáo quyết toán tài chính hằng năm của nhà trường theo đúng chế độ tài chính – kế toán của Nhà nước.
 7. Tham gia công tác quản lý các dự án của nhà trường.
 8. Chủ trì công tác thu học phí của HSSV.
 9. Lưu trữ các văn bản tài chính, chứng từ gốc sau khi thanh, quyết toán theo quy định của Nhà nước. Lưu trữ các văn bản chính về các dự án, đất đai, nhà xưởng và các tài sản khác của nhà trường.
 10. Theo dõi, đôn đốc các khoản công nợ của nhà trường.
 11. Phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức thanh lý tài sản khấu hao, hư hỏng không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng nữa.
 12. Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính để thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV.
 13. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực công tác chuyên môn do phòng phụ trách, soạn thảo các quy chế, quy định do Trường phân công và các quy định của phòng.
 14. Một số nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

II, Cơ cấu tổ chức

Liên kết website