Đào tạo đại học Kế toán

Ngày đăng: 11:37 - 20/04/2021 Lượt xem: 36
1. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo ngun nhân lực trình độ cử nhân kế toán - kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:
- Giải thích được kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội nhằm hình thành phương pháp luận khoa học để đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Phân tích được kiến thức chuyên ngành về kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp.
- Vận dụng được kỹ năng thực hành nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề kế toán, kiểm toán phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp theo hướng tiếp cận với chuẩn mực chung của khu vực và thế giới.
- Vận dụng được kỹ năng mềm nhằm phát triển các năng lực cá nhân phù hợp với môi trường công việc kinh doanh, sáng tạo và năng động.
- Vận dụng được kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ (bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam) và công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) để giao tiếp và giải quyết công việc chuyên môn.
- Giữ gìn đạo đc ngh nghiệp vng vàng, phm cht tốt; Ý thức được tầm quan trọng của năng lực hc tập suốt đời để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, sẵn sàng đáp ng yêu cầu của xã hội trong môi trường h i nhp kinh tế quc tế.
3. Vị trí việc làm
Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành kế toán có thể đảm nhận các công việc ở các vị trí sau:
- Nhóm 1 - chuyên viên kế toán: đảm nhiệm các công việc kế toán phần hành, kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác và trong tương lai có thể đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc quản lý trong lĩnh vực kế toán, tài chính.
- Nhóm 2 - Chuyên viên phân tích và tư vấn: đảm nhận các công việc trợ lý phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp và có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn về kế toán, thuế, tài chính trong tương lai.
- Nhóm 3 - chuyên viên kiểm toán: đảm nhận các công việc kiểm toán nội bộ, trợ lý kiểm toán trong các doanh nghiệp kiểm toán và các tổ chức khác.
- Nhóm 4: Nghiên cứu viên và giảng viên: đảm nhiệm các công việc nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề có liên quan đến kế toán, kiểm toán.

Liên kết website