Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2018)

Ngày đăng: 10:17 - 07/02/2018 Lượt xem: 900
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2018) - Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong sự nghiệp phát triển của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
 
Hòa chung không khí tự hào phấn khởi của cán bộ đảng viên, nhân dân cả nước đang thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2018), Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đặt ra quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện trong sự nghiệp phát triển của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, góp phần vào việc triển khai thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo chủ trương và Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
 
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để toàn dân tộc ôn lại quá trình thành lập và vai trò lãnh đạo cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đối với đất nước và dân tộc.
 
Nhìn lại bối cảnh lịch ra đời của Đảng, từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế đang diễn ra những mâu thuẫn gay gắt giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân, sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. Với sự kiện lịch sử là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác - Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời đại mới - thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với phong trào cách mạng Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong nước, các phong trào yêu nước của dân tộc ta đã bắt đầu hình thành và phát triển nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Trước tình hình đó, ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã đi qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã tìm ra con đường của cách mạng Việt Nam.
 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp năm 1920

Cuối năm 1929, do bối cảnh lịch sử, tại Việt Nam có 03 tổ chức Đảng. Đứng trước những cơ hội và thách thức của cách mạng, những người cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện chính của Đảng như Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945

Ngày 3/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã chấm dứt sự khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, đó là thời kỳ có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiền phong lãnh đạo. Với việc thông qua cương lĩnh chính trị, đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp đã khắc phục được những khó khăn, giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội, đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức các phong trào cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đó cũng là sự phát triển cao và thống nhất, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, một chính đảng non trẻ đã làm nên kỳ tích có một không hai trong lịch sử dân tộc, đó là sự kiện tháng 8 năm 1945 toàn dân nhất tề Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, xoá bỏ xiềng gông, thoát khỏi kiếp lầm than nô lệ. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ ngày thành lập, Đảng đã liên tục chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất Tổ quốc, đưa non sông, đất nước về một mối và Đảng lại tiếp tục vai trò lãnh đạo cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta từng bước phát triển, hội nhập bền vững cùng nền kinh tế thế giới, tình hình chính trị luôn ổn định trong thế giới đầy biến động, an ninh và chủ quyền quốc gia được giữ vững. Những thành tựu phát triển tiếp tục khẳng định được uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Có được những kết quả đó, chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và càng khẳng định rõ chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, với vai trò lịch sử của mình mới đưa đất nước, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ, kiên trì đi theo mục tiêu lý tưởng đã chọn. Trải qua 88 năm, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn luôn là nhân tố quan trọng, quyết định vận mệnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
 
Trong không khí vui tươi phấn khởi của Ngày thành lập Đảng, nhìn lại chặng đường hơn 50 xây dựng và phát triển của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, với vai trò lãnh đạo hạt nhân của Đảng bộ Trường, biết bao thế hệ cán bộ đảng viên, giảng viên, chuyên viên, công nhân viên nỗ lực không ngừng đóng góp công sức, trí tuệ đào tạo cho đất nước hơn 80.000 cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật cho lĩnh vực của nền kinh tế đất nước và ngành Dệt May. 
 

Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Trường đã phát huy năng lực lãnh đạo mang tính hạt nhân, đề ra mục tiêu, định hướng cho từng giai đoạn, từng nhiệm kỳ, tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Trường, đặc biệt là mục tiêu nâng cấp Trường thành trường Đại học, tổ chức quy hoạch, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu trong tình hình mới, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục, ổn định chính trị tư tưởng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị. Với quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng đó, trong mỗi giai đoạn lịch sử, đều thể hiện vai trò hạt nhân trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhà Trường, Nhà Trường đã ghi những dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước, của ngành, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất và các phần thưởng khác như Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Huy chương vàng Hội thi tay nghề ASEAN. Đảng bộ nhà trường luôn luôn là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được tặng cờ thi đua của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, nhiều Chi bộ, đảng viên được tặng danh hiệu thi đua, huy hiệu của Đảng bộ cấp trên.
 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhận khen thưởng của Đảng ủy cấp trên tại Hội nghị tổng kết công tác của Đảng bộ Vinatex năm 2017

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón xuân mới Mậu Tuất, toàn thể cán bộ đảng viên, giảng viên, chuyên viên, công nhân viên tiếp tục nỗ lực không ngừng, nắm bắt thời cơ và vận hội mới, thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
 

Hội nghị tổng kết công tác của Đảng bộ Nhà Trường


Lễ kết nạp Đảng viên mới là học sinh sinh viên


Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên

Liên kết website