Phụ lục đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Ngày đăng: 09:18 - 20/04/2018 Lượt xem: 1.194
1. Phụ lục 1. Quy trình đăng ký học phần, tiếng Anh tăng cường, tổng hợp kết quả đăng ký xem chi tiết tại đây
2. Phụ lục 2. Quy trình trả điểm học phần, tiếng Anh tăng cường, bảng điểm tổng hợp và biên bản họp cấp khoa/TT xem chi tiết tại đây
3. Phụ lục 3. Quy trình thi lại, học lại/ học cải thiện xem chi tiết tại đây
4. Phụ lục 4. Trách nhiệm của các phòng, khoa/TT; trách nhiệm CBCT, giám sát phòng thi và sinh viên trong tổ chức thi kết thúc học phần xem chi tiết tại đây
5. Phụ lục 5. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra xem chi tiết tại đây
6. Phụ lục 6. Quy trình chấm thi xem chi tiết tại đây
7. Phụ lục 7. Quy trình thực hiện tiến độ học chậm, học nhanh, học cùng lúc 2 chương trình xem chi tiết tại đây
8. Phụ lục 8. Quy trình tiếp nhận sinh viên chuyển trường (chuyển đến) xem chi tiết tại đây
9. Phụ lục 9. Quy trình tiếp nhận sinh viên trở lại học xem chi tiết tại đây
10. Phụ lục 10. Quy định làm khóa luận tốt nghiệp xem chi tiết tại đây
11. Phụ lục 11. Chấm khóa luận tốt nghiệp xem chi tiết tại đây
12. Phụ lục 12. Quy trình thu học phí xem chi tiết tại đây
13. Phụ lục 13. Quy định về học và thi cấp chứng nhận tiếng Anh xem chi tiết tại đây
14. Phụ lục 14. Quy định nghỉ học tạm thời xem chi tiết tại đây
15. Phụ lục 15. Thời gian nhận đơn và tổ chức chấm phúc khảo đối với điểm kiểm tra kết thúc học phần xem chi tiết tại đây

Liên kết website