Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI HIỆN NAY

Ngày đăng: 10:05 - 24/12/2020 Lượt xem: 3.609
Th. sĩ Nguyễn Thị Hà
Trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đặc biệt quan tâm và coi trọng, tới vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ nhất là đối với thế hệ sinh viên, học sinh. Văn kiện Đại hội IX của Đảng xác định: “Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Cải tiến việc giảng dạy và học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề” [3, tr.110-111].
Hiện nay, tình hình giáo dục chính trị, tư tưởng trong đó có giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta trong thời gian vừa qua, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Trong một bộ phận sinh viên còn tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu; sống thiếu trách nhiệm, dựa dẫm, thờ ơ với gia đình và xã hội; sa vào các tệ nạn xã hội.
Công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin ở trường đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội hiện nay cũng không nằm ngoài cái chung đó. Để giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên trường đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao và phát triển toàn diện, thì việc nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin cho sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội trở thành một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết giai đoạn hiện nay.
II. NỘI DUNG
1. Tầm quan trọng của việc giáo dục lý luận Mác Lê nin
1.1. Lý luận Mác Lênin
Lý luận theo từ điển tiếng Việt “Lý luận là hệ thống những tư tưởng được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, có tác dụng chỉ đạo thực tiễn. Lý luận là những kiến thức được khái quát và hệ thống hoá trong một lĩnh vực nào đó”. [10, tr.544-545].
Lý luận Mác-Lênin là học thuyết cách mạng do Mác-Ăngghen sáng lập và được Lênin kế thừa. Lý luận Mác-Lênin gồm ba bộ phận cấu thành là triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Đây là một học thuyết có hệ thống lý luận và phương pháp luận chặt chẽ. Lý luận này đóng vai trò là “cẩm nang” cho các Đảng cộng sản và những người cách mạng để học tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề lịch sử cụ thể của cuộc đấu tranh cách mạng mà nước và thời đại đặt ra.
Giáo dục lý luận Mác-Lênin là quá trình tác động vào đối tượng giáo dục bằng việc giải thích, tuyên truyền những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, phân tích những khái niệm, những quy luật, những quan điểm... nhằm làm cho họ nắm được những kiến thức về lý luận Mác-Lênin thông qua đó nâng cao nhận thức và niềm tin của họ vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Mặt khác, qua giáo dục lý luận Mác – Lênin góp phần hình thành và nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, hướng dẫn đối tượng giáo dục biết vận dụng những hiểu biết ấy vào thực tiễn cách mạng.
Giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên là đưa một lý luận khoa học tiên tiến nhất xâm nhập vào sinh viên, hình thành ở đội ngũ trí thức, đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có đủ phẩm chất chính trị, bản lĩnh và trí tuệ để bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
1.2. Tầm quan trọng của việc giáo dục lý luận Mác Lê nin
Đối với sự nghiệp giáo dục, lý luận lý luận Mác - Lê nin có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên, đến sự phát triển của nhà trường và sự nghiệp giáo dục của nước ta hiện nay. Bởi thông qua việc giáo dục lý luận Mác-Lênin sẽ góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận khoa học cho sinh viên để từ đó xây dựng niềm tin khoa học, định hướng và giúp sinh viên, lao động và học tập vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Giáo dục lý luận Mác-Lênin còn góp phần quan trọng đối với việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, làm cho họ phát triển toàn diện về đức, tài, năng lực thể chất và năng lực trí tuệ.
Mặt khác, việc giáo dục lý luận Mác-Lênin còn góp phần định hướng các giá trị, chuẩn mực tư tưởng, đạo đức lối sống mới cho sinh viên, giúp sinh viên nâng cao trình độ chính trị, tinh thần tự giác và tính tích cực trong học tập để từ đó hình thành hệ thống giá trị với phù hợp với sự biến đổi và phát triển của đất nước. Thông qua đó hình thành nếp nghĩ, lối sống, phong cách của người lao động mới đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.
2. Thực trạng công tác giáo dục lý Luận Mác – Lênin cho sinh viên trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội
2.1. Thực trạng về đội ngũ giảng viên
Lực lượng giảng viên giảng dạy bộ môn Lý luận Mác - Lênin ở trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội khá mỏng với 6 thạc sĩ phụ trách giảng dạy các môn lý luận cho toàn trường. Về cơ bản, các giảng viên đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, khả năng sư phạm tốt, lối sống giản dị, tâm huyết với nghề. Nhưng trong quá trình giảng dạy họ phải phụ trách giảng dạy cho rất nhiều nhóm đối tượng với số lượng sinh viên trong một lớp là rất đông (Khoảng từ 100-120 sinh viên).
Trong những năm gần đây, việc dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin của nhà trường đã từng bước thực hiện theo hướng chuyển dần từ việc truyền đạt tri thức thụ động, sang lối giảng đối thoại, gợi mở; chú trọng dạy cho sinh viên phương pháp tự học; tăng cường tính chủ động, tích cực của sinh viên trong quá trình học tập. Do đó, các giảng viên của bộ môn lý luận Mác - Lênin đã xây dựng được phương pháp giảng dạy mới gồm các bước: giảng viên yêu cầu sinh viên tự đọc tài liệu trước ở nhà - Lên lớp sinh viên tập trung nghe giảng và chủ động ghi chép bài giảng - Sinh viên tự hệ thống bài dưới sự định hướng của giảng viên - Sinh viên ôn tập thường xuyên. Theo phương pháp học tập mới này, sinh viên phải nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp, sinh viên đọc tài liệu nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn. Giảng viên chú trọng hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, kết hợp giảng dạy lý luận với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nâng cao trình độ nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên. Tuỳ theo đối tượng, điều kiện cụ thể, yêu cầu của mỗi bài, giảng viên bước đầu chú ý kết hợp sử dụng nhiều hình thức phong phú nên đã phần nào tạo ra được hứng thú học tập đối với sinh viên. Tuy nhiên, do chậm đổi mới trong phương pháp giảng dạy hoặc vận dụng các phương pháp giảng dạy chưa phù hợp nên những bài giảng của họ vẫn được đánh giá là chưa hấp dẫn, chưa sinh động, nghèo về kiến thức thực tiễn. Phương pháp giảng dạy vẫn còn nặng về phương pháp thuyết trình; phương pháp đối thoại, phương pháp nêu vấn đề ít được sử dụng, phương pháp thảo luận đạt hiệu quả chưa cao.
Khâu kiểm tra, thi, đánh giá kết quả là một khâu quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin. Để khắc phục thái độ học tủ, học lệch, mang tài liệu vào phòng thi và để đảm bảo đánh giá đúng thực chất trình độ của sinh viên, tổ bộ môn lý luận Mác - Lênin đã nghiên cứu thử nghiệm và thực hiện phương pháp ra đề thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận cho việc kết thúc học phần ví dụ như học phần Nguyên Lý Mác, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên, nhìn chung vẫn chưa thật sự đảm bảo tính khách quan, chưa phát huy được tính tích cực sáng tạo của sinh viên.
2.2 Thực trạng về việc học tập và rèn luyện của sinh viên
Nhận thức được tầm quan trọng của các môn khoa học Mác-Lênin trong mục tiêu giáo dục toàn diện, một bộ phận sinh viên trong nhà trường có thái độ học tập đúng đắn, chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn học và kỳ thi Ôlimpic các môn khoa học Mác-Lênin. Tuy nhiên, còn một bộ phận sinh viên chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết phải học tập lý luận Mác-Lênin, đồng nhất việc giáo dục lý luận Mác-Lênin với công tác tư tưởng chính trị chung chung dẫn đến chỉ tập trung vào học các môn chuyên ngành mà coi thường các môn khoa học Mác-Lênin. Biểu hiện về thái độ học tập đối với các bộ môn khoa học Mác-Lênin của bộ phận sinh viên này là không hào hứng, học đối phó, cầm chừng. Bắt nguồn từ thái độ đó, những sinh viên đó có biểu hiện là không chuẩn bị phiếu học tập trước khi đến lớp, trên lớp không tham gia phát biểu xây dựng bài, học tủ, học đối phó trước các bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần. Thái độ học tập tiêu cực này của sinh viên tác động không nhỏ đến tâm lý của giảng viên, gây ức chế, làm giảm khả năng sáng tạo và nhiệt huyết của người dạy.
Bên cạnh đó, dư luận xã hội chưa nhận thức đúng về vị trí của việc giáo dục lý luận Mác-Lênin, cho rằng nó không có tác dụng thực sự đối với người học mà chỉ là một sự áp đặt, mang tính thuần tuý lập trường chính trị, tư tưởng. Từ nhiều năm nay, trong nhận thức của nhiều người vẫn cho đó là tính đặc thù của việc giảng dạy, giáo dục lý luận Mác-Lênin. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của đối tượng giáo dục lý luận Mác-Lênin là sinh viên.
Phương pháp học tập của sinh viên nhà trường hiện nay nhìn chung vẫn còn thụ động, kém năng động, học vẫn theo lối cũ: học chấp nhận, chưa chuyển sang lối học tích cực, sinh viên không có kế hoạch sử dụng thời gian tự học cho các môn Mác-Lênin một cách hợp lý. Trong quá trình tự học sinh viên chưa có thói quen so sánh, khái quát, hệ thống hoá kiến thức, nên nắm kiến thức không sâu và không chắc. Do vậy, sinh viên chưa đủ khả năng làm chủ kiến thức của mình, chất lượng học tập lý luận Mác-Lênin, khả năng vận dụng lý luận Mác-Lênin của sinh viên của trường chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục lý luận Mác-Lênin đặt ra.
Như vậy, thực trạng giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên của trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội hiện nay, bên cạnh những mặt đạt được thì còn tồn tại một số hạn chế, đòi hỏi trong quá trình đi lên phải từng bước khắc phục. Việc tìm ra những vấn đề, những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên sẽ là cơ sở tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên của trường hiện nay.
2.3 Nguyên nhân
Thứ nhất, do chưa nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các môn khoa học Mác-Lênin nên trong một bộ phận sinh viên có thái độ thờ ơ, coi nhẹ đối với môn học, thiếu ý thức trong học tập và không dành thời gian đối với việc tự học, tự nghiên cứu cho bộ môn dẫn tới kết quả học tập các môn khoa học Mác-Lênin còn thấp. Bên cạnh đó, do tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và hội nhập đã chi phối đến việc rèn luyện tư tưởng, học tập, sinh hoạt đời sống của sinh viên, làm giảm nhiệt tình, hứng thú trong việc học tập các môn khoa học Mác-Lênin gây ảnh hưởng tới hiệu quả giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên trong nhà trường.  
Thứ hai, do đặc thù của môn học lý luận là khô khan, cứng nhắc, hết sức trừu tượng, khó tiếp thu, lại thường được xếp vào chương trình học các năm thứ nhất, thứ hai – khi mà sinh viên đang còn chập chững bước vào trường. Với tâm lý chưa ổn định, chưa quen với phương pháp học ở đại học nên đã tạo ra tâm lý sợ học đối môn học của sinh viên. Mặt khác, do việc bố trí lớp học quá đông đã gây khó khăn đối với công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.
Thứ ba, do các giảng viên giảng dạy bộ môn khoa học lý luận đều là những giảng viên trẻ với độ tuổi chủ yếu từ dưới 30 tuổi đến 40 tuổi nên vốn hiểu biết thực tiễn cũng như kinh nghiệm sống của họ còn hạn chế khiến cho hàm lượng kiến thức thực tiễn của họ đưa vào bài giảng còn thiếu những ví dụ mang tính sinh động. Mặt khác, trong quá trình giảng dạy, mặc dù các giảng viên đã rất chú trọng tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nhưng việc vận dụng các phương pháp giảng dạy mới của nhiều giảng viên vẫn chưa hiệu quả hoặc vận dụng vẫn chưa phù hợp với từng đối tượng nên cũng ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy và giáo dục của bộ môn lý luận Mác – Lênin trong nhà trường.
3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận Mác – Lênin cho sinh viên ở trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội hiện nay.
          3.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục lý luận Mác-Lênin trong mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường.
Mục tiêu của giải pháp: Nhằm khắc phục thái độ coi nhẹ, xem thường các môn khoa học Mác-Lênin của một bộ phận không nhỏ sinh viên trong nhà trường hiện nay.
Nội dung của giải pháp:
Giáo dục lý luận Mác-Lênin cần giáo dục cho sinh viên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn hơn để có sự “cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của mình”. Sinh viên cần nhận thức được mối quan hệ của giáo dục lý luận Mác-Lênin với yêu cầu giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng, lối sống, góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho sinh viên. Giúp sinh viên hiểu đúng vị trí, vai trò của giáo dục lý luận Mác-Lênin là một bộ phận không thể thiếu trong chương trình giáo dục toàn diện của nhà trường
Cần tăng cường công tác chỉ đạo việc học tập bộ môn lý luận đến các khoa, đặc biệt là các khoa chuyên ngành để họ xác định rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa các môn khoa học Mác-Lênin với các môn khoa học chuyên ngành để phối hợp kế hoạch giảng dạy và xác định động cơ học tập cho sinh viên.
Tích cực đấu tranh phê phán thái độ thờ ơ coi thường lý luận, mơ hồ về niềm tin trong bộ phận cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường hiện nay. Khắc phục thái độ coi trọng chuyên môn, nghiệp vụ đơn thuần, coi nhẹ giáo dục lý luận Mác-Lênin và rèn luyện tư tưởng đạo, lối sống.
Điều kiện thực hiện: Phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường đối với công tác giáo dục lý luận Mác-Lênin, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.
 3.2. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác-Lênin cho sinh viên trong nhà trường.
Mục tiêu của giải pháp: Nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và hiệu quả giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên nhà trường.
Nội dung của giải pháp:
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy bộ môn lý luận Mác- Lênin thông qua việc từng bước thực hiện chuẩn hoá đội ngũ giảng viên cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn phẩm chất chính trị đạo đức.
Bảo đảm cân đối thời gian giảng dạy và các hoạt động khác của giảng viên như: dự giờ, họp hành… Không nên bố tri lớp học quá đông. Nhà trường cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, dành thời gian hợp lý cho giảng viên nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, đi thực tế tại các địa phương, các doanh nghiệp, tham quan các di tích lịch sử nhằm tăng sự am hiểu thực tế cho đội ngũ giảng viên để họ có khả năng gắn lý luận với thực tiễn và đưa được những ví dụ liên hệ của chính cuộc sống vào bài giảng làm bài giảng hấp dẫn, có tính thuyết phục hơn.
Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học Mác-Lênin cho sinh viên nhà trường theo hướng: Bài giảng phải bám sát giáo trình, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời bám sát thực tiễn về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của thế giới và đất nước. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải kết hợp và vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng. Giảng viên cần sử dụng tốt các phương pháp giảng dạy tích cực như thảo luận nhóm, nêu vấn đề… Gắn lý luận với liên hệ thực tiễn trong giảng dạy. Những vấn đề liên hệ phải là những yếu tố điển hình, nổi bật, mang tính thời sự và phải là những sự kiện có thực phù hợp với những vấn đề lý luận mà giảng viên muốn chứng minh.
Đổi mới cách thức tổ chức ôn tập cũng như đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên, tìm ra những hình thức thi phù hợp việc đổi mới phương pháp dạy và học như: thi trắc nghiệm hoàn toàn, viết tiểu luận cho sinh viên tránh tình trạng học tủ, học đối phó của sinh viên. Nhưng việc đổi mới kiểm tra, đánh giá cũng cần phải đảm bảo phát huy năng lực tư duy sáng tạo của sinh viên, khắc phục dần cách dạy “nhồi nhét” của giảng viên và kiểu “học vẹt”, học “đối phó” của sinh viên.
Điều kiện thực hiện: Nhà trường cần tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để giảng viên Mác-Lênin không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trau dồi phẩm chất chính trị đạo đức, nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy của giảng viên. Đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các khoa, các phòng ban nhằm đổi mới mạnh mẽ các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá đối với toàn bộ các môn học nói chung và đối với môn học Mác- Lênin nói riêng.
3.3. Đổi mới phương pháp học tập các môn khoa học Mác-Lênin, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, tự giáo dục, tự rèn luyện của sinh viên trong nhà trường
Mục tiêu của giải pháp: Nhằm nâng cao khả năng tự học, khả năng tư duy, biết vận dụng lý luận vào thực tiễn của sinh viên. Đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, tự giáo dục, tự rèn luyện của sinh viên trong nhà trường.
Nội dung giải pháp: Tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng trong sinh viên, đặc biệt là giáo dục cho sinh viên tinh thần học tập chủ động, tích cực, tự giác như; hình thành cho sinh viên thói quen quan tâm đến những vấn đề liên quan môn học như: nghe chương trình thời sự, đọc sách báo cập nhật thông tin trong nước, địa phương và thế giới giúp mở mang kiến thức để tạo hứng thú học tập bộ môn; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát kiến thức khi nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin để sinh viên có thể chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức trong học tập và vận dụng kiến thức vào thực tiễn có hiệu quả. Mặt khác cần giáo dục cho sinh viên thái độ nghiêm túc với bản thân trong việc đánh giá, nhận xét về mọi hành vi của mình và chịu trách nhiệm về hành vi của mình, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng của bản thân, nâng cao ý thức tự giác tham gia các phong trào, các cuộc vận động, của nhà trường. Phát huy tinh thần tự quản của các tổ chức Lớp, Chi đoàn trong nhà trường trong quản lý sinh viên nhằm lôi cuốn sinh viên vào những hoạt động có nội dung phong phú, hấp dẫn và mang tính giáo dục cao trong việc tự giáo dục và tự rèn luyện của sinh viên.
Điều kiện thực hiện: Cần cung cấp đầy đủ các tài liệu, cơ sở vật chất để sinh viên có điều kiện cập nhật, tìm hiểu kiến thức một cách kịp thời và có hiệu quả nhất trong học tập. Cần phải tổ chức, kết hợp chặt chẽ mọi nhân tố trong nhà trường, trong đó giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên là trung tâm.
Như vậy, sự kết hợp những giải pháp trên hiện nay là rất quan trọng và cần thiết để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận Mác-Lênin trong trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Dệt May hiện nay.
III. KẾT LUẬN
Trên cơ sở phân tích thực trạng của vấn đề giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội. Nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, bên cạnh việc chú trọng đào tạo nghề, thì nhà trường cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc giáo dục lý luận Mác-Lênin cho sinh viên. Muốn vậy, phải nâng cao nhận thức về vị trí của giáo dục lý luận Mác-Lênin trong nhà trường, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các Đoàn thể trong nhà trường tạo nên sự thống nhất ý chí trong giáo dục lý luận Mác-Lênin, phải nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Mác-Lênin, đổi mới phương pháp dạy và học để nâng chất lượng dạy và học các môn khoa học lý luân Mác-Lênin trong nhà trường, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, tự giáo dục, tự rèn luyện trong sinh viên bằng những hoạt động chuyên môn, phong trào chính trị xã hội trong nhà trường và xã hội. 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Duy Bắc (chủ biên) (2004), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dạy và học môn học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Sự thật Hà Nội.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, Nxb Sự thật Hà nội.
5. C. Mác- Ph. Ăngghen (1999), Toàn tập, tập 39, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.
8. Chau Sóc Khăng (2019), "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học các môn lý luận chính trị ở trường Đại học An Giang hiện nay", Tạp chí dạy và học ngày nay, (1), tr.71-74.
9. V.I. Lênin (1975), Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
10. Hoàng Phê (chủ biên) (1977), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 37 Tổng truy cập: 19.096.618