Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Cách phát âm chữ Q trong tiếng Anh

Ngày đăng: 08:55 - 29/01/2018 Lượt xem: 2.920

Chữ Q trong tiếng Anh không bao giờ đứng một mình. Khi đi vào từ vựng, chữ Q luôn đi cùng U, và QU thường được phát âm là /kw/. Phái sinh từ chữ Q, một cụm chữ viết rất thú vị là QUE sẽ được phát âm là /k/, đặc biệt là khi nó là âm cuối của một từ vựng. Chính vì vậy, những từ tưởng chừng khó phát âm như Uni ue (duy nhất) hay Cheque (tấm séc) sẽ trở nên rất đơn giản khi cụm chữ -que chỉ cần đọc là /k/.

Chữ Q có 3 khả năng kết hợp với các chữ viết khác và có các cách phát âm tương ứng như các ví dụ dưới đây:

a. Chữ cái Q luôn được theo sau bởi U và thường được phát âm là /kw/

1. equal /ˈiːkwəl/ (adj) ngang bằng

2. equip /ɪˈkwɪp/ (v) trang bị

3. liquid /ˈlɪkwɪd/ (n) dung dịch, chất lỏng

4. qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃən/ (n) bằng cấp, trình độ

5. quality /ˈkwɑːləti/ (n) chất lượng

6. quantity /ˈkwɑːntəti/ (n) số lượng

7. question /ˈkwestʃən/ (n) câu hỏi

8. quick /kwɪk/ (adj) nhanh

9. quiet /kwaɪət/ (n) yên lặng

10. quite /kwaɪt/ (adv) khá

 

Exceptions:

 liquor /ˈlɪkər/ (n) rượu

 

b. Tuy nhiên QUE thường được phát âm là /k/

1. boutique /buːˈtiːk/ (n) cửa hàng nhỏ bán quần áo

2. cheque/tʃek/ (n) tờ séc

3. clique /kli:k/ (n) bọn, bè

4. picturesque /ˌpɪktʃərˈesk/ (a) đẹp như tranh vẽ

5. queue/kju:/ (v) xếp hàng

 

c. CQU được phát âm là /k/ hoặc /kw/

1. acquaint /əˈkweɪnt/ (v) làm quen

2. acquiesce /ˌækwiˈes/ (v) bằng lòng

3. acquire /əˈkwaɪər/ (v) đạt được

4. acquisitive /əˈkwɪzətɪv/ (adj) hám lợi

5. acquittal /əˈkwɪtəl/ (n) việc trả nợ xong

6. lacquer /ˈlækər/ (n) sơn mài

 

Xem bài giảng và các bài thực hành chuẩn về cách phát âm chữ Q ở link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=yYy96VQrDBY


© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 97 Tổng truy cập: 19.266.557