Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Hướng dẫn sử dụng hàm INT, MOD trong Excel

Ngày đăng: 02:12 - 07/08/2018 Lượt xem: 66.949

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM INT(), MOD() TRONG EXCEL

 A. Hàm Int()

1. Chức năng

lấy số nguyên của một số (hay một phép toán nhân chia) hoặc cắt bỏ phần thập phân (phần số lẻ) của số n.

2. Cú pháp:   Int(n)          n: Là 1 số hay 1 phép toán nhân chia.

3. Ví dụ

Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => Kết quả trả về sẽ là 12

Ví dụ 2: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 1. Vì 7 chia cho 5 được 1.4. Hàm Int() sẽ lấy số nguyên của kết quả là 1.

B. Hàm Mod()

1. Chức năng: Lấy số dư của phép chia 2 số n và m.

2. Cú pháp:     Mod(n,m)
 

Trong đó:

·                       - n: là số bị chia.

·                       - m: là số chia. m phải là số khác 0.

3. Ví dụ

 Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 2. Vì 7 chia cho 5 được 1 và dư 2. Hàm Mod() sẽ lấy số dư là 2.

Ví dụ 2: Dựa vào hàm Mod() và hàm Int() để tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 tại 1 Khách sạn theo bảng dữ liệu sau.

 

a. Tính Số tuần:

- Ta có tổng số ngày ở và số ngày trên 1 tuần là 7. Như vậy để tính số tuần ta sẽ lấy tổng số ngày ở chia cho 7 và lấy số nguyên của phép chia này.

 - Áp dụng hàm Int() tại ô F3 ta có công thức: = Int(E3/7). 

- Kết quả sẽ trả về là 0. Vì số ngày ở E3 là 5, nên lấy 5/7 kết quả là 0.7. Hàm Int() sẽ lấy số nguyên là 0.

 b. Tính Số ngày lẻ:

- Dựa vào số ngày ở và số ngày trên 1 tuần là 7. Như vậy để tính số tuần ta sẽ lấy tổng số ngày ở chia cho 7 và lấy số dư của phép chia này.

- Áp dụng hàm Mod() tại ô G3 ta có công thức: = Mod(E3,7). Kết quả sẽ trả về là 5. Ví số ngày ở E3 là 5, nên lấy 5 chia 7 kết quả được 0 dư 5. Hàm Mod() lấy số dư của phép chia nên được kết quả là 5.

Chúc các bạn thành công!

                                                                                      Thu Giang

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 34 Tổng truy cập: 18.587.754