Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Cách phát âm chữ F trong tiếng Anh

Ngày đăng: 08:36 - 02/01/2018 Lượt xem: 3.224
Có thể nói chữ F là chữ đơn giản nhất khi phát âm trong tiếng Anh. Vì trong hầu hết mọi trường hợp, chữ F dù là viết với một chữ hay hai chữ F (FF) đều được phát âm là /f/. Chỉ ngoại trừ trường hợp chữ F trong giới từ OF được phát âm là /v/ mà thôi. Chữ PH trong tiếng Anh cũng được phát âm là /f/.

Các cách phát âm cụ thể của chữ F trong tiếng Anh kèm theo các ví dụ như sau:

a. F hoặc FF được phát âm là /f/
1. affair /əˈfer/ (n) chuyện yêu đương
2. effective /ɪˈfektɪv/ (adj) có hiệu uả
3. fabulous /ˈfæbjʊləs/ (adj) tuyệt vời
4. facebook /ˈfeɪsbʊk/ (n) tên một trang mạng xã hội
5. factory /ˈfæktəri/ (n) nhà máy
6. fiction /ˈfɪkʃən/ (n) điều hư cấu
7. food /fuːd/ (n) lương thực
8. offence /əˈfents/ (n) sự phạm tội
9. staff /stæf/ (adj) nhân viên
10. stiff /ˈstɪf/ (adj) cứng
 
b. Chữ F được phát âm thành /v/ riêng với chữ OF
c. Chữ PH được phát âm là /f/
1. geography /dʒiˈɒgrəfi/ (n) địa l
2. hieroglyph /ˌhaɪərəˈglɪf/ (n) mật mã
3. homophone /ˈhɑːməfəʊn/ (n) đồng âm
4. pharmacy /ˈfɑːməsi/ (n) hiệu thuốc
5. philosophy /fɪˈlɑːsəfi/ (n) triết học
6. phone /fəʊn/ (n) điện thoại
7. phonetics /fəʊˈnetɪks/ (n) ngữ âm học
8. photocopy /ˈfəʊtəʊkɒpi/ (n) máy phô tô
 
Lưu : Những nguyên tắc suy luận từ chữ viết đến âm thanh (spelling to sound) được viết trong chuỗi bài này đúng với hầu hết mọi từ vựng tiếng Anh, nhưng không áp dụng được với từ vay mượn từ ngôn ngữ khác trong tiếng Anh.

Xem bài giảng và các bài thực hành chuẩn về cách phát âm chữ F ở link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=UKOLhXOVGyo
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Online: 20 Tổng truy cập: 19.043.641