Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Phát huy vai trò các bên liên quan trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10:20 - 30/07/2021 Lượt xem: 515
Các bên liên quan có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi thành viên trong nhà trường về xây dựng văn hóa chất lượng (VHCL). Trong bài viết này, tác giả đề cập đến các bên liên quan bao gồm: Các bên liên quan bao gồm các bên liên quan trong trường (Lãnh đạo trường, CBQL, GV, CNV, SV) và các bên liên quan bên ngoài trường (Cựu SV, nhà sử dụng lao động, phụ huynh, xã hội, các Bộ, Ban ngành, các tổ chức kiểm định,…) . Trong đó cấp lãnh đạo/quản lý, GV, cán bộ phục vụ, SV, cựu SV, nhà sử dụng lao động được xem là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục.
- Cấp lãnh đạo/quản lý: Lãnh đạo Trường, cán bộ quản lý (CBQL) đóng vai trò trọng yếu trong việc thúc đẩy và đầu tư cho lộ trình triển khai VHCL trong Trường, vai trò này thể hiện ở việc: Ban hành kế hoạch chiến lược xây dựng văn hóa chất lượng; thiết lập mạng lưới ĐBCL trong; phân cấp trách nhiệm cho các đơn vị, bộ phận; đầu tư và điều phối các nguồn lực phù hợp để triển khai lộ trình xây dựng và phát triển VHCL. Đồng thời thiết lập hệ thống thông tin để trao đổi với cán bộ quản lý các cấp và giám sát lộ trình triển khai VHCL; sử dụng các kết quả giám sát và đánh giá lộ trình xây dựng VHCL; triển khai các hoạt động theo đúng lộ trình, đảm bảo nguồn lực của mình cùng tham gia thực hiện các hoạt động theo chuẩn mực để đạt chất lượng cam kết. Thiết lập mạng lưới ĐBCL trong cơ sở giáo dục, tuyên truyền trong mạng lưới, tới tất cả CB, GV, CNV, SV để hiểu và nắm chắc được chiến lược của đơn vị và chiến lược của Trường, thấm nhuần vai trò từng bộ phận và từng cá nhân trong lộ trình xây dựng và phát triển VHCL; phát huy tối đa năng lực và nguồn lực trong đơn vị và huy động mọi nguồn nhân lực vào quá trình tham gia các quyết định liên quan.
- Cán bộ, giảng viên và nhân viên là những người thực hiện chính trong lộ trình xây dựng và phát triển VHCL, thể hiện: Từng thành viên được phân cấp trách nhiệm rõ ràng; tạo dựng được nhận thức và ý thức về trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm chung trong trường; được đào tạo, bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn và động cơ làm việc đúng đắn, tham gia trực tiếp vào hoạt động xây dựng và phát triển VHCL trong Trường.
- Sinh viên: có trách nhiệm và quyền được tham gia vào lộ trình xây dựng và phát triển VHCL của Trường; hình thức và mức độ tham gia của người học phụ thuộc vào đặc thù của từng trường/ khoa/ chương trình; ở mức độ tối thiểu là đóng góp ý kiến và trả lời phiếu khảo sát đánh giá việc giảng dạy và đào tạo trong trường, tham gia vào quá trình ra các quyết định liên quan.
- Các đối tác bên ngoài trường (CBLQ bên ngoài trường): Sự tham gia của các nguồn lực này tạo thêm sức mạnh và cũng để xã hội biết đến nền tảng văn hóa chất lượng và thương hiệu của trường. Đặc biệt là nhóm đối tượng là cựu SV của trường sẽ là điểm tuyên truyền quan trọng về VHCL của Trường.
Như vậy, đối với trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thì yếu tố lãnh đạo và quản lý đóng vai trò quyết định cao nhất trong việc hoạch định các chiến lược, sách lược về VHCL và ra các quyết định trực tiếp và liên quan đến xây dựng và phát triển VHCL, là tấm gương về VHCL trong chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng thuận đối với mọi đối tượng CB, GV, CNV, SV và các bên liên quan ngoài trường cùng xây dựng và phát triển VHCL đặc trưng của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trước những tác động bên trong và bên ngoài đến VHCL.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Thu Phương    - Trung tâm Đảm bảo chất lượng
 

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 36 Tổng truy cập: 19.225.081