Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Hoàn thiện hoàn thiện mô hình đảm bảo chất lượng bên trong với hoạt động xây dựng văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10:24 - 30/07/2021 Lượt xem: 1.788
          Với mục tiêu xây dựng một nền tảng đảm bảo chất lượng bên trong (ĐBCLBT) vững chắc để hình thành nên văn hóa chất lượng (VHCL) nhằm phòng ngừa, tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng.
Hình 1. Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong
          Các nội dung cần triển khai thực hiện phát triển mô hình đảm bảo chất lượng bên trong: Hoàn thiện các quy trình thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) về công tác quản lý, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, biểu mẫu thực hiện triển khai tới các tổ ĐBCL tại đơn vị; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong bộ phận ĐBCL đơn vị khoa/TT và phòng ban; Hoàn thiện mô tả yêu cầu đánh giá chất lượng của bộ phận ĐBCL đơn vị; Thiết lập hệ thống thông tin để trao đổi, giám sát hoạt động triển khai VHCL.

Hình 2. Mô hình văn hóa chất lượng trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
VHCL và ĐBCLBT có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, ĐBCLBGT là nền tảng để phát triển VHCL, VHCL quyết định tính bền vững của hoạt động ĐBCL. Hình thành môi trường làm việc thuận lợi và tạo động lực cho mỗi thành viên, cách thức thực hiện như sau:
          + Xây dựng truyền thống về VHCL để tiếp nối và phát triển các tư tưởng, quan điểm và hành vi văn hoá đặc trưng của Trường.
          + Đổi mới cơ chế về chất lượng nhằm mục đích thu hút sự tham gia của tất cả các thành viên vào việc thực hiện các MTCL của Trường, bao gồm đổi mới việc lập kế hoạch chất lượng, đổi mới cơ cấu tổ chức theo định hướng quá trình. Hoạt động đổi mới bao gồm: 
  • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tích hợp để tập hợp tất cả các nguồn dữ liệu trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trường để xử lý thành thông tin đáp ứng yêu cầu QLCL.
  • Phát huy vai trò lãnh đạo chất lượng trong việc huy động các thành viên và nguồn lực bên ngoài cùng tham gia xây dựng VHCL.
  • Đổi mới kiểm soát chất lượng theo quá trình thay vì kiểm soát diện rộng, hoạt động này kiểm soát đầu vào, quá trình vận hành và đầu ra cùng các sản phẩm liên quan của quá trình dựa vào các tiêu chuẩn của hiệu suất để đánh giá.
  • Cải tiến quá trình chất lượng bằng cách xây dựng quy trình cải tiến các quá trình tạo ra VHCL theo định hướng làm việc nhóm nhằm giải quyết kịp thời và triệt để các nguyên nhân gây gián đoạn trong quá trình thực hiện VHCL. Hoạt động này được thực hiện theo quy trình: trước khi cải tiến, trong quá trình cải tiến và sau khi cải tiến cần phải thực hiện những gì.
  • Đổi mới các chính sách về chất lượng trong hệ thống ĐBCLBT nhằm hoàn chỉnh hệ thống chính sách, đảm bảo sự phù hợp với tầm nhìn về chất lượng, giá trị VHCL, truyền thốn về VHCL, và cơ chế về chất lượng của Trường. Các hoạt động đổi mới được thực hiện:
    • Đổi mới chính sách về tổ chức nhân sự
    • Đổi mới chính sách về lương, thưởng
Để thực hiện được thì điều kiện cần có đó là:
+ Đảm bảo mỗi đơn vị có sự phân công rõ ràng trách nhiệm của tổ ĐBCL tại đơn vị để triển khai các hoạt động ĐBCL và VHCL.

+ Có quy trình thực hiện phát triển hệ thống ĐBCLBT rõ ràng để mọi thành viên có thể hiểu và ý thức được về việc xây dựng hệ thống ĐBCLBT.
+ Lãnh đạo trường phải quan tâm nhiều hơn và bố trí thời lượng quản lý phù hợp để thực hiện các chức năng chủ yếu: xây dựng kế hoạch chiến lược và tổ chức thực hiện; tuyên truyền và thúc đẩy VHCL; phát triển mối quan hệ giữa lãnh đạo trường với CB, GV, CNV; giám sát chất lượng.
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 49 Tổng truy cập: 19.328.361