Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Sự kiện

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC “KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ ” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 11/01/2022 Lượt xem: 2.276
Tóm tắt: Hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động phục vụ và hỗ trợ của các trường hiện nay là một trong những kênh cung cấp thông tin cho việc đánh giá chất lượng đào tạo của trường, đồng thời thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; các cấp quản lý có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá phát hiện các điểm còn hạn chế của cơ sở giáo dục từ đó có giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết đề cập về hoạt động khảo sát lấy ý kiến của người học về các hoạt động phục vụ và hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 của trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Tổ chức khảo sát lấy ý kiến sinh viên vè hoạt động giảng dạy của giảng viên và nội dung các học phần tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 05/01/2022 Lượt xem: 546
Chương trình dạy học cần được thiết kế sao cho các phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá người học góp phần hỗ trợ việc đạt được các chuẩn đầu ra. Biggs (2003) gọi tiến trình này là “sự tương thích có định hướng” (constructive alignment). “Có định hướng” (Constructive) có nghĩa là người học chủ động tạo ra sự hiểu biết dựa trên các hoạt động dạy và học có liên quan. “Sự tương thích” (Alignment) là khái niệm để chỉ hoạt động dạy và học; hoạt động kiểm tra, đánh giá người học được xây dựng tương thích với nhau nhằm đảm bảo việc đạt được chuẩn đầu ra.
Chi tiết

Cải tiến các nội dung khảo sát mức độ hài lòng của người học về học phần đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/12/2021 Lượt xem: 1.272
Theo các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo, nghiên cứu của (Babart Zaheer Butt và Kashif ur Rehman, 2010) chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người học bao gồm: chuyên môn của giáo viên; nội dung học phần; môi trường hoc tập và cơ sở vật chất. Còn trong nghiên cứu của (Gruber, T., Fuß và cộng sự, 2020) cho thấy các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo bao gồm: nội dung học phần; ảnh hưởng của trường đại học; khả năng giảng dạy; chuyên môn và hỗ trợ của giảng viên; cơ sở vật chất của trường đại học và học phí. Về các nghiên cứu trong nước, nghiên cứu của Phạm Thị Liên (Liên, 2016) cho thấy sự hài lòng của người học ảnh hưởng bởi cơ sở vật chất; khả năng phục vụ; chương trình đào tạo và giảng viên giảng dạy học phần. Tuy nhiên, mô hình của nghiên cứu này mới giải thích được 54,1% sự biến thiên về sự hài lòng của người học. Vì thế, trong bài viết này, tác giả hướng tới xây dựng các n
Chi tiết

Đánh giá mối tương quan giữa kết quả học tập với mức thu nhập và vị trí việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/11/2021 Lượt xem: 662
Đánh giá sinh viên là một trong những thành tố quan trọng của đào tạo đại học. Các kết quả đánh giá đó ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động đào tạo và định hướng phát triển của nhà trường, đặc biệt là đánh giá mối tương quan giữa kết quả học tập với vị trí việc làm và mức thu nhập của sinh viên sau khi ra trường. Đánh giá mối tương quan này còn cung cấp những thông tin có giá trị cho sơ sở giáo dục về hiệu quả của công tác giảng dạy và hỗ trợ người học.
Chi tiết

Chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên được cải tiến qua kết quả đánh giá hài lòng của Cán bộ, giảng viên, công nhân viên năm học 2020 – 2021 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 29/10/2021 Lượt xem: 524
Nâng cao chất lượng là một hoạt động có tính chiến lược và có kế hoạch được thực hiện với mục đích đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục và các bộ phần bên trong cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng là sự cải tiến liên tục các hoạt động, trong đó các hoạt động phục vụ và hỗ trợ các bên liên quan là một trong các yếu tố đó.
Chi tiết

Giải pháp hoàn thiện xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 13/01/2021 Lượt xem: 1.189
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (ĐHCNDMHN) đã xác định mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường hoạt động ĐBCL nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV được xem là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt của quá trình phát triển nhà trường. Việc xác định tăng cường hoạt động ĐBCL trong trường ĐHCNDMHN là đáp ứng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH Việt Nam, phù hợp với xu hướng quốc tế hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và đặc biệt là xu hướng tiêu chuẩn hóa các trường ĐH trên thế giới thông qua hệ thống kiểm định, đánh giá, bộ tiêu chuẩn kiểm định theo thông tư 12/2017 có các tiêu chí về văn hóa chất lượng (VHCL) tiếp cận với bộ tiêu chuẩn kiểm định trong khu vực. Đây là nền tảng cho việc xây dựng VHCL trong nhà trường.
Chi tiết

Vai trò văn hóa chất lượng trong hoạt động Đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 07/01/2021 Lượt xem: 3.282
Trong thời gian gần đây, song song với việc phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống giáo dục của Việt Nam đã bắt đầu quan tâm nhiều đến việc phát triển văn hóa nói chung và văn hóa chất lượng nói riêng ở mỗi cơ sở giáo dục, mặc dù lĩnh vực văn hóa chất lượng đã được các nhà nghiên cứu giáo dục tìm hiểu và công bố. Thông qua bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo, lần đầu tiên yếu tố văn hóa được chính thức sử dụng để đánh giá chất lượng trường đại học.
Chi tiết

Chất lượng đào tạo được khẳng định qua kết quả tự đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp đại học khóa 1 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/11/2020 Lượt xem: 776
Đánh giá sinh viên là một trong những thành tố quan trọng nhất của đào tạo đại học. Các kết quả đánh giá đó ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp tương lai của sinh viên. Khi đánh giá chất lượng, cơ sở giáo dục không chỉ đánh giá chất lượng quá trình, mà cần đánh giá chất lượng đầu ra và sinh viên tốt nghiệp, trong đó mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp
Chi tiết

Giải pháp triển khai các hoạt động kiểm tra – đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/11/2020 Lượt xem: 934
Thực trạng kiểm tra- đánh giá kết thúc học phần trình độ đại học cho thấy một số vấn đề: phương pháp được lựa chọn đánh giá kết thúc học phần cơ bản là làm bài thi kết thúc học phần. Các phương pháp đánh giá khác còn chiếm tỷ lệ rất thấp; Theo quy định, đề thi tự luận phải có đáp án và hướng dẫn chấm. Nhưng hầu hết học phần thi tự luận chỉ có nội dung đáp án chi tiết và kèm biểu điểm, chưa đưa ra hướng dẫn chấm như trình bày, lập luận logic, điểm thưởng những SV có bài làm sáng tạo…vì vậy các giải pháp cải tiến được thiết lập để triển khai, nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra cần được đánh giá và triển khai hiệu quả
Chi tiết

Đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động kiểm tra – đánh giá tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/11/2020 Lượt xem: 1.241
Đánh giá kết quả học tập có nhiều ý nghĩa với người dạy, người học và các nhà quản lý. Khi kết quả học tập được đánh giá một cách chính xác, khoa học, chất lượng đào tạo được cải thiện. Để xác định được việc người học có đạt được chuẩn đầu ra như mong đợi, mỗi học phần phải đảm bảo việc đo được năng lực của người học ở các cấp độ khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số vấn đề lý thuyết về việc thiết kế công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả kết thúc học phần và biện pháp rà soát, điều chỉnh công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập.
Chi tiết

Sử dụng công cụ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần trình độ đại học tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/11/2020 Lượt xem: 4.346
Bài kiểm tra là phương tiện quan trọng bậc nhất và được sử dụng chủ yếu trong vấn đề đánh giá người học. Do vậy, người thiết kế và soạn các bài kiểm tra phải đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản sau: i) đo lường được chuẩn đầu ra/mục tiêu môn học; ii) đo lường được các kiến thức, kỹ năng cốt lõi của chương trình; iii) bao gồm các câu hỏi với dạng thức phù hợp nhất để đánh giá được chuẩn đầu ra; iv) phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi; v) đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị. Bài viết này nói về ưu nhược điểm của một số công cụ kiểm tra đánh giá và phân tích phổ điểm kết quả thi để thấy được ưu thế việc sử dụng các công cụ kiểm tra – đánh giá trong dạy và học trình độ đại học
Chi tiết

Tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp của Đại học khóa đầu tiên khẳng định chất lượng đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 23/10/2020 Lượt xem: 0
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được thành lập từ năm 2015 trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, là trường Đại học hoạt động theo mô hình tự chủ mới nhất hiện nay.
Chi tiết

Ứng dụng phần mềm Eview vào hoạt động đánh giá kết quả học tập trong hoạt động cải tiến công tác khảo thí tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 23/10/2020 Lượt xem: 1.790
Trong quá trình tổng kết điểm của các học phần thì điểm thi kết thúc học phần chiếm 60%, do đó nếu điểm thi kết thúc học phần phản ánh chính xác học lực của sinh viên thì khi đó điểm tổng kết học phần sẽ đánh giá chính xác quá trình học tập và học lực của sinh viên. Tuy nhiên, trong quá trình tổng hợp điểm, nhiều cán bộ tổ, khoa chuyên môn nhận thấy tỉ lệ điểm thi của toàn khóa là phù hợp nhưng đối với từng lớp cụ thể thì lại có những dấu hiệu bất thường như điểm của một lớp nào đó quá cao so với mặt bằng chung của toàn khóa hoặc quá thấp so với toàn khóa. Tuy nhiên việc phát hiện này mới chỉ mang tính chất suy đoán, còn bất thường như thế nào? Bất thường ở khoảng điểm nào? Bất thường ở những sinh viên nào thì nhiều cán bộ tổ và khoa chuyên môn không thể trả lời được do thiếu kiến thức về Xác suất thống kê. Đề tài khoa học này sẽ giúp các cán bộ tổ, khoa trả lời được các câu hỏi này và từ đó có thể xác định lại các cấp độ trong đề thi, quá trình giảng dạy, chuẩn đầu ra, học lực của sin
Chi tiết

Đánh giá chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học của sinh viên tốt nghiệp trước khi ra trường năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 21/09/2020 Lượt xem: 1.813
Cơ sở giáo dục không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà nó còn có trách nhiệm phục vụ cộng đồng. Kết nối và phục vụ cộng đồng mang lại cơ hội học tập cho sinh viên và giảng viên ở bên ngoài lớp học.
Chi tiết

Cải tiến chất lượng phục vụ sinh viên được cải thiện rõ rệt qua kết quả đánh giá của sinh viên năm học 2019 - 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10/09/2020 Lượt xem: 866
Nâng cao chất lượng là một hoạt động có tính chiến lược và có kế hoạch được thực hiện với mục đích đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục và các bộ phận trong cơ sở giáo dục. Sự tin tưởng và tín nhiệm của các bên liên quan (mức độ hài lòng cao), cụ thể trong bài viết này là người học đánh giá để đảm bảo rằng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ luôn đảm bảo sự phù hợp và tính hiệu quả liên tục của nó.
Chi tiết

Hoạt động cải tiến nội dung đề cương các học phần phục vụ công tác giảng dạy trong năm học 2019 -2020 được đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 04/09/2020 Lượt xem: 738
Các hoạt động chuyên môn tại các khoa/trung tâm giảng dạy trong việc cải tiến nội dung giảng dạy các học phần phục vụ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường luôn được nhà trường quan tâm chú trọng.
Chi tiết

Hiệu quả của công tác cải tiến hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2019 – 2020 qua đánh giá của sinh viên tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 25/08/2020 Lượt xem: 751
Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường luôn được nhà trường quan tâm chú trọng.
Chi tiết

Khẳng định chất lượng đào tạo qua kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 2 năm tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/08/2020 Lượt xem: 660
Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp luôn được nhà trường triển khai toàn diện và có hiệu quả, thể hiện qua kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau 24 tháng ra trường.
Chi tiết

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp được khẳng định qua kết quả đánh giá của nhà tuyển dụng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 27/07/2020 Lượt xem: 636
Ngành dệt may đang đứng trước rất nhiều cơ hội, trong bối cảnh như hiện nay, các doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt về nhân lực cho sự hồi phục của kinh tế thế giới cũng như sự hồi phục của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Năm nay là năm đầu tiên mà sinh viên Đại học khóa 1 HTU ra trường, Trường mong muốn cung cấp cho doanh nghiệp dệt may nguồn nhân lực chất lượng cao theo đúng nhu cầu, bên cạnh đó HTU còn mong muốn hợp tác, phối hợp cùng doanh nghiệp trong việc đào tạo sinh viên để luôn đáp ứng được nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.
Chi tiết

Họp chuyên đề Hội đồng ĐBCL thông qua một số quy định theo yêu cầu tự đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 09/07/2020 Lượt xem: 622
Ngày 30/6/2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức họp chuyên đề Hội đồng Đảm bảo chất lượng thông qua mọt số quy định mới theo yêu cầu của thông tư 12/2017 và hướng dẫn tự đánh giá theo công văn hướng dẫn1668/BGDĐT-GDĐH.
Chi tiết

Triển khai công tác tổ chức thi học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 24/06/2020 Lượt xem: 609
Ngày 18/6/2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì tổ chức họp triển khai công tác tổ chức thi học kỳ 2, năm học 2019 – 2020. Đồng chí Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, trưởng ban thư ký công tác tổ chức thi chủ trì cuộc họp.
Chi tiết

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động khảo thí, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thi, kiểm tra tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/06/2020 Lượt xem: 879
Kết quả nghiên cứu khoa học được nghiệm thu ứng dụng vào trong các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường là nhiệm vụ cần thiết để nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo của nhà trường.
Chi tiết

Triển khai tiếp tục các hoạt động khắc phục minh chứng, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/06/2020 Lượt xem: 0
Thực hiện hướng dẫn mới về công tác tự đánh giá theo công văn hướng dẫn tự đánh giá 1668/BGDĐT-GDĐH thay thế công văn hướng dẫn 168/ BGDĐT-GDĐH nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động tự đánh giá theo yêu cầu mới, đặc biệt là trong công tác thu thập khắc phục minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá.
Chi tiết

Đợt thi tiếng Anh tăng cường- tháng 5/2020, năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng

Ngày đăng: 26/05/2020 Lượt xem: 634
Đợt thi cấp chứng nhận hoàn thành năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc được tổ chức trong 2 ngày từ 23-24/5/2020 diễn ra an toàn nghiêm túc.
Chi tiết

Đánh giá chất lượng đề cương chi tiết các học phần giảng dạy hệ đại học, học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 13/05/2020 Lượt xem: 1.833
Trong Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 nhà trường đã triển khai công tác lấy ý kiến sinh viên trình độ đại học về nội dung đề cương học phần.
Chi tiết

Rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 23/04/2020 Lượt xem: 1.232
Khắc phục tồn tại, hoàn thiện hoạt động tổ chức thi tập trung tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 là một trong những hoạt động cải tiến chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Chi tiết

Triển khai kế hoạch hành động khắc phục minh chứng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 20/04/2020 Lượt xem: 719
Khắc phục tồn tại, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá là mắt xích quan trọng trong hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội trong giai đoạn chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài của nhà trường.
Chi tiết

Triển khai nhiệm vụ ban thư ký Hội đồng tự đánh giá sau rà soát kế hoạch hành động tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/03/2020 Lượt xem: 910
Ngày 16/3/2020 Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục tổ chức họp triển khai nhiệm vụ sau khi tổ chức rà soát kế hoạch hành động để hoàn thiện nội dung minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá.
Chi tiết

Mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 11/03/2020 Lượt xem: 2.393
Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chính về chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Điều thiết yếu là mỗi cơ sở giáo dục phải thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, có cơ cấu phù hợp để liên tục theo dõi, đánh giá và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng một cách hiệu quả. Đặc biệt là giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm cải tiên và nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đáp ứng các yêu cầu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 04/03/2020 Lượt xem: 657
Nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ chính của cơ sở giáo dục đại học. Nó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của cơ sở giáo dục mà còn cho sự phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội và môi trường.
Chi tiết

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội triển khai các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đóng góp cho xã hội, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày đăng: 28/02/2020 Lượt xem: 678
Cơ sở giáo dục không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà nó còn có trách nhiệm phục vụ cộng đồng.
Chi tiết

Cục Quản lý chất lượng – Bộ giáo dục và đào tạo thăm và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 21/02/2020 Lượt xem: 1.422
Ngày 19/2/2020, đoàn cán bộ của Cục Quản lý chất lượng – Bộ giáo dục và đào tạo đã đến thăm và làm việc với trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 17/02/2020 Lượt xem: 709
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường đang được đẩy mạnh trong năm học 2019 - 2020. Song song với hoạt động tự đánh giá cơ sở giáo dục, trường Đại học Công nghiệp Dệt May triển khai tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục.
Chi tiết

Kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội trong các hoạt động của công đoàn tại trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10/01/2020 Lượt xem: 5.473
Kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội là một trong những nhiệm vụ và yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học là Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học – Phục vụ cộng đồng, công tác này luôn được trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội quan tâm và thực hiện thường xuyên không chỉ đối với cộng đồng trong nhà trường và cộng đồng bên ngoài trường.
Chi tiết

Cải tiến công tác tư vấn tuyển sinh năm 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội – Một trong những nhiệm vụ đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 07/01/2020 Lượt xem: 831
Hoạt động tư vấn tuyển sinh được trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội liên tục cải tiến hằng năm nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho cộng đồng và xã hội, đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của thị trường lao động hiện nay.
Chi tiết

Kỳ thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 tại trường Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng

Ngày đăng: 31/12/2019 Lượt xem: 792
Đến thời điểm này sau hơn 2 tuần diễn ra kỳ thi học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng mặc dù kỳ thi vẫn đang tiếp tục triển khai trong toàn trường.
Chi tiết

Triển khai tổ chức khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/12/2019 Lượt xem: 801
Hoạt động khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần được nhà trường quan tâm và chú trọng, vì vậy hoạt động này có ý nghĩa không chỉ đối với người học, với cán bộ, giảng viên, nhà quản lý giáo dục mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Thông qua quy định khảo sát các bên liên quan theo yêu cầu kiểm định chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10/12/2019 Lượt xem: 1.245
Ngày 29/11/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chủ trì Hội nghị thông qua quy định khảo sát các bên liên quan theo yêu cầu Kiểm định chất lượng giáo dục.
Chi tiết

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng mở rộng – Phiên thứ II

Ngày đăng: 29/11/2019 Lượt xem: 796
Ngày 29/11/2019, Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng (phiên họp thứ II). TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí trong Ban giám hiệu, các nhóm chuyên trách, đại diện các đơn vị chức năng, các đồng chí trưởng, phó, trưởng bộ môn, giáo vụ (trợ lý khoa), đội ngũ giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập ở các khoa/trung tâm và Ban thư ký.
Chi tiết

Họp Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục – Phiên thứ 4, triển khai hoàn thiên báo cáo tự đánh giá lần 2

Ngày đăng: 18/11/2019 Lượt xem: 833
Ngày 13/11/2019, Hội đồng tự đánh giá trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp phiên thứ 4, tập trung giải quyết những vướng mắc sau khi các thành viên phản biện tiêu chuẩn tiêu chí và những nội dung minh chứng cần hoàn thện bổ sung theo kế hoạch hành động trong năm học 2019 – 2020.
Chi tiết

GÓC NHÌN TỪ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 12/11/2019 Lượt xem: 1.467
Kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Điều này đã được thể hiện trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học. Công cụ để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017. Trong đó, tự đánh giá là khâu đầu tiên, quan trọng và phức tạp nhất trong hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, điều này thể hiện rất rõ ràng trong quá trình triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Cách thiết kế bảng câu hỏi khảo sát trong nghiên cứu

Ngày đăng: 06/11/2019 Lượt xem: 108.463
Bảng câu hỏi là công cụ nghiên cứu phổ biến nhất khi thu thập dữ liệu gốc trong nghiên cứu. Có hai loại câu hỏi là câu hỏi đóng và câu hỏi mở.
Chi tiết

Bồi dưỡng công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ làm công tác tự đánh giá qua hoạt động hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày đăng: 01/11/2019 Lượt xem: 858
Ngày 25/10/2019, tại Trường Đại học Nha Trang, Hiệp hội Các trường trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo “Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam”.
Chi tiết

Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019, triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 25/10/2019 Lượt xem: 782
Ngày 23/10/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020. Chủ trì Hội nghị - TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá.
Chi tiết

Tổng kết công tác khảo thí năm học 2018 – 2019, triển khai kế hoạch tổ chức thi năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 24/10/2019 Lượt xem: 859
Ngày 16/10/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác khảo thí năm học 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch tổ chức thi năm học 2019 – 2020. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Huy – Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng.
Chi tiết

Đánh giá của người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học, một trong những kênh thông tin giúp nhà trường hoàn thiện hơn trong hoạt động đào tạo người học

Ngày đăng: 14/10/2019 Lượt xem: 1.023
Đánh giá của người học sau tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học, một trong những kênh thông tin giúp nhà trường hoàn thiện hơn trong hoạt động đào tạo người học
Chi tiết

Kết quả khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng và phục vụ đào tạo năm học 2018 – 2019 – một trong những đóng góp trong hoạt động cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người học chuẩn bị tốt nghiệp

Ngày đăng: 01/10/2019 Lượt xem: 1.233
Năm học 2018 – 2019 đã kết thúc, lại một khóa học tiếp theo được đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã hoàn thành sứ mệnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho xã hội.
Chi tiết

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên mới tốt nghiệp sau 3 tháng năm 2019, khẳng định chất lượng đào tạo của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 18/09/2019 Lượt xem: 1.238
Năm học 2018 – 2019, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức cấp bằng tốt nghiệp cho 779 sinh viên tốt nghiệp các ngành cao đẳng chính quy của nhà trường, kết quả khảo sát ngay tại thời điểm phát bằng đạt 93% sinh viên tốt nghiệp phản hồi, thể hiện sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các cựu sinh viên nhà trường.
Chi tiết

Góc nhìn từ kết quả đánh giá của cán bộ, giảng viên, công nhân viên về chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 16/09/2019 Lượt xem: 1.273
Năm học 2018 – 2019 đã kết thúc, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên tại trường về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo. Với mục đích tạo thêm kênh thông tin phản hồi giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phục vụ đối tượng là cán bộ, giảng viên, công nhân viên tốt hơn. Góp phần triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường.
Chi tiết

Chất lượng các hoạt động phục vụ đào tạo người học khẳng định quyết tâm “Vì một thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo và hội nhập”

Ngày đăng: 09/09/2019 Lượt xem: 749
Năm học 2018 – 2019 đã kết thúc, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức khảo sát người học là các đối tượng chưa tốt nghiệp đang học tập tại trường về các điều kiện và chất lượng các hoạt động phục vụ người học. Với mục đích tạo thêm kênh thông tin phản hồi giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đào tạo, phục vụ người học tốt hơn. Góp phần triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường.
Chi tiết

HTU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BẰNG TỈ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: 03/09/2019 Lượt xem: 740
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030 với mục tiêu “ Chất lượng, năng động – đáp ứng nhu cầu xã hội” trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt May. Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao là yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Đánh giá công tác tổ chức thi học kỳ tập trung tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/08/2019 Lượt xem: 688
Từ học kỳ 2, năm học 2018 – 2019. Thực hiện quy định Quản lý thi tập trung tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội. Thực hiện kết luận của lãnh đạo Trường về việc rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi học kỳ đối với các lớp Đại học thi tập trung, báo cáo nhằm đánh giá toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức thi học kỳ.
Chi tiết

Đối mới chất lượng chương trình đào tạo thông qua hoạt động khảo sát học phần tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 14/08/2019 Lượt xem: 688
Ghi nhận những ý kiến đánh giá của sinh viên các lớp Đại học về chương trình đào tạo môn học/ học phần: Nội dung chương trình, đề cương chi tiết học phần, hình thức tổ chức giảng dạy học phần, kiểm tra đánh giá,…Giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa/ trung tâm và giảng viên giảng dạy biết được thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu người học, từ đó có định hướng phù hợp và các giải pháp cụ thể, sát thực trong việc nâng cao chất lượng, nội dung chương trình và giảng dạy. Nhà trường đã tổ chức hoạt động khảo sát các học phần hệ đại học trong năm học 2018 – 2019.
Chi tiết

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành qua hoạt động Khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau 24 tháng tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 02/08/2019 Lượt xem: 0
Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Căn cứ công văn 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Chi tiết

Nâng cao năng lực đội ngũ Đảm bảo chất lượng trong giai đoạn 2016 - 2020 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 15/07/2019 Lượt xem: 774
Ngày 29/6/2019, trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức trao bằng thạc sĩ Kiểm định chất lượng giáo dục khóa 2016 – 2019. Một trong những tân thạc sĩ là cán bộ của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Chi tiết

Tổ chức họp nhóm thư ký chuyên trách triển khai nhiệm vụ hoàn thiện minh chứng và nội dung tiêu chí tự đánh giá

Ngày đăng: 15/07/2019 Lượt xem: 771
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng tự đánh giá về việc các nhóm chuyên trách thực hiện sửa báo cáo tự đánh giá sau khi đã nộp lên Bộ giáo dục và Đào tạo
Chi tiết

Triển khai nhiệm vụ Tự đánh giá sau Phiên họp Hội đồng tự đánh giá – Phiên thứ 4

Ngày đăng: 28/06/2019 Lượt xem: 675
Ngày 19/6/2019. Hội đồng tự đánh giá trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp phiên thứ 4 thảo luận báo cáo tự đánh giá phiên bản 1 sau khi các nhóm chuyên trách tự đánh giá hoàn thiện gửi về ban thư ký tổng hợp.
Chi tiết

Tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá duyệt báo cáo tự đánh giá – Đánh giá quá trình thực hiện báo cáo các nhóm chuyên trách

Ngày đăng: 19/06/2019 Lượt xem: 686
Thực hiện kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2016 – 2020, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May thực hiện nghiêm túc theo tiến độ công việc. Các nhóm chuyên trách tự đánh giá phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí đã hoàn thiện nội dung báo cáo lần thứ nhất (Phiên bản 1).
Chi tiết

Ban giám hiệu nhà trường làm việc với các nhóm Tự đánh giá, tháo gỡ khó khăn

Ngày đăng: 04/06/2019 Lượt xem: 798
Ngày 17/5/2019, được sự đồng ý Ban Giám Hiệu, Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức phiên họp với Ban Giám Hiệu nhà trường để giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch tự đánh giá.
Chi tiết

Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tự đánh giá của Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá với Ban Giám Hiệu nhà trường

Ngày đăng: 22/05/2019 Lượt xem: 1.038
Ngày 17/5/2019, được sự đồng ý Ban Giám Hiệu, Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức phiên họp với Ban Giám Hiệu nhà trường để giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch tự đánh giá.
Chi tiết

Rà soát các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường qua hoạt động khảo sát cuối năm học

Ngày đăng: 09/05/2019 Lượt xem: 894
Đảm bảo chất lượng là cốt lõi của quản trị chất lượng, bao gồm một đảm bảo sao cho đối tượng (Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học) tiếp cận có thể hài lòng và có niềm tin đối với cơ sở giáo dục mà họ đang công tác và học tập. Theo ISO9000: “Đảm bảo chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (đối tượng) sẽ thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu chất lượng. Đảm bảo chất lượng bao gồm cả đảm bảo chất lượng trong nội bộ lẫn đảm bảo chất lượng bên ngoài”.
Chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ coi thi học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 cho sinh viên

Ngày đăng: 03/05/2019 Lượt xem: 846
Mùa thi học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đã bắt đầu cho nhiều đối tượng sinh viên trong nhà trường, công tác coi thi được nhà trường chú trọng, mở rộng đến đối tượng cán bộ coi thi là các sinh viên đại học năm thứ 3.
Chi tiết

Kế hoạch tổ chức thi trực tuyến

Ngày đăng: 09/04/2019 Lượt xem: 1.246
Chi tiết

Cải tiến hoạt động tổ chức thi – nâng cao chất lượng hoạt động Khảo thí

Ngày đăng: 09/04/2019 Lượt xem: 1.182
Từ năm học 2016 – 2017, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tổ chức thí điểm công tác tổ chức thi kỳ hệ Đại học với việc ra văn bản quy định tạm thời về công tác tổ chức thi kỳ hệ đại học khóa 1.
Chi tiết

Hoạt động Đảm bảo chất lượng qua ngày hội hiến máu nhân đạo 2019

Ngày đăng: 02/04/2019 Lượt xem: 773
Song song với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội luôn quan tâm tổ chức các hoạt động xã hội nhằm rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống cho sinh viên. Ngoài công tác nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện là một hoạt động tiêu biểu của nhà trường.
Chi tiết

Tuyển sinh kết hợp với doanh nghiệp tuyển dụng- một trong những phương thức đảm bảo chất lượng đầu ra nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Ngày đăng: 07/03/2019 Lượt xem: 802
Đôi khi chúng ta tự hỏi: Sở thích của tôi là gì? Khả năng của tôi là gì? Năng lực của tôi là gì? Tôi nên chọn ngành gì? Vào trường đại học nào?...
Chi tiết

Khảo sát nhu cầu làm thêm của sinh viên – Một trong những hoạt động phục phục người học được triển khai

Ngày đăng: 01/03/2019 Lượt xem: 13.270
Với mục đích xây dựng thêm kênh thông tin phản hồi để giúp các đơn vị chức năng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu làm thêm của người học, phục vụ người học tốt hơn, trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 nhà trường đã triển khai khảo sát nhu cầu của người học về hoạt động làm thêm.
Chi tiết

Triển khai công tác thu thập minh chứng sau phiên họp Hội đồng tự đánh giá – phiên thứ 3

Ngày đăng: 13/02/2019 Lượt xem: 955
Ngày 31/1/2019, Hội đồng Tự đánh giá họp phiên thứ 3 về việc tổng hợp thu thập minh chứng và triển khai kế hoạch thu thập minh chứng phục vụ viết phiếu đánh giá và báo cáo tiêu chí.
Chi tiết

Đẩy mạnh công tác khảo sát giảng viên trong hoạt động đảm bảo chất lượng dạy và học

Ngày đăng: 23/01/2019 Lượt xem: 829
Căn cứ nội dung Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học,
Chi tiết

Hoạt động Đảm bảo chất lượng trong công tác tuyển sinh 2019 tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 15/01/2019 Lượt xem: 841
Hoạt động tư vấn tuyển sinh hằng năm của trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội luôn được chú trọng, quan tâm và chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường. Đây là một hoạt động rất quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng và đào tạo tại nhà trường,
Chi tiết

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo vào hoạt động thi kiểm tra tại trường ĐH CNDM Hà Nội

Ngày đăng: 15/01/2019 Lượt xem: 1.149
Từ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, phần mềm Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ - phân hệ quản lý điểm thi đã được triển khai trong công tác tổ chức thi và kiểm tra cho các đối tượng tại trường đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, đây là một bước tiến quan trọng trong công tác tự chủ và nâng cao chất lượng đào tạo tại nhà trường.
Chi tiết

Họp hội đồng tự đánh giá phiên thứ 2

Ngày đăng: 22/11/2018 Lượt xem: 827
Ngày 22/11/2018, Hội đồng Tự đánh giá tổi chức họp phiên thứ 2 đánh giá kết quả thực hiện công việc trong giai đoạn từ 6/10 – 6/11/2018 của các nhóm làm việc chuyên trách.
Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát về hoạt động tự học của HSSV

Ngày đăng: 02/11/2018 Lượt xem: 8.334
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT: Lấy ý kiến phản hồi của người học về các hoạt động học tập của người học năm học 2017 – 2018
Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát việc làm SVTN sau 24 tháng

Ngày đăng: 02/11/2018 Lượt xem: 1.065
BÁO CÁO: Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016 sau 24 tháng
Chi tiết

Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng

Ngày đăng: 02/11/2018 Lượt xem: 923
BÁO CÁO: Tổng hợp khảo sát việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2017 sau 12 tháng
Chi tiết

Tổ chức họp nhóm chuyên trách thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ tự đánh giá

Ngày đăng: 22/10/2018 Lượt xem: 1.606
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng tự đánh giá về việc các nhóm chuyên trách thực hiện xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm chuyên trách về các tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công, từ ngày 8/10 đến 19/10/2018 các nhóm chuyên trách tổ chức xây dựng kế hoạch làm việc của nhóm.
Chi tiết

Họp Hội đồng tự đánh giá lần thứ nhất mở rộng triển khai kế hoạch tự đánh giá Trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 10/10/2018 Lượt xem: 848
Ngày 6/10/2018, Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng Tự đánh giá mở rộng phiên thứ nhất thông qua Kế hoạch tự đánh giá và triển khai xây dựng kế hoạch tự đánh giá cho các nhóm chuyên trách .
Chi tiết

Họp hội đồng đảm bảo chất lượng phiên thứ nhất

Ngày đăng: 28/09/2018 Lượt xem: 1.115
Ngày 26/9/2018, Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục, phiên thứ nhất. Tham dự phiên họp có sự hiện diện của 23 thành viên của Hội đồng ĐBCL giáo dục Đại học công nghiệp Dệt may Hà Nội. TS. Hoàng Xuân Hiệp, Hiệu trưởng ĐHCNDMHN là Chủ tịch Hội đồng; Th.s Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng; Th.s Nguyễn Thu Phượng, Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng; Th.s Nguyễn Văn Huy, Giám đốc TTĐBCL, Trưởng ban thư ký Hội đồng. Các ủy viên của Hội đồng là Trưởng các đơn vị chức năng, đại diện giảng viên và đại diện sinh viên.
Chi tiết

Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp trong hoạt động đảm bảo chất lượng Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 19/09/2018 Lượt xem: 880
Trong những năm qua Dệt May là ngành có tốc độ phát triển cao (khoảng 21%/năm). Nhu cầu nhân lực các khối ngành Công nghệ May, Công nghệ Sợi-dệt, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Thiết kế thời trang, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử rất cao, “cung” không cung cấp đủ “cầu” là thực trạng đang diễn ra trong các khối ngành trên. Thống kê giai đoạn 2000-2015 cho thấy cứ 1 tỷ USD tăng trưởng xuất khẩu Dệt May thì cần 80.000 lao động công nghiệp, trong đó nhân lực của các ngành do Trường đào tạo chiếm 7-10% trong từng giai đoạn.
Chi tiết

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng: 19/09/2018 Lượt xem: 1.044
Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một giải pháp quản lí chất lượng nhằm đưa ra những kết quả tin cậy bằng cách kiểm soát các điều kiện, quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số ở các lĩnh vực cơ bản của hệ thống giáo dục cũng như của các cơ sở giáo dục.
Chi tiết

Tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017/TT- BGDĐT

Ngày đăng: 05/09/2018 Lượt xem: 1.584
Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Đó là cơ sở để căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tiến hành tự xem xét, phân tích và đánh giá tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý… của mình để từ đó có các biện pháp để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
Chi tiết

Thông qua Quy định về tổ chức, vận hành mạng lưới ĐBCL bên trong

Ngày đăng: 13/08/2018 Lượt xem: 1.315
Công tác đảm bảo chất lượng ngày càng có vai trò quan trọng đối với các trường đại học. Để giúp cho cán bộ, giảng viên hiểu rõ hơn về hoạt động này, chiều ngày 9/8/2018, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức Hội nghị “Thông qua Quy định về tổ chức, vận hành mạng lưới ĐBCL bên trong trường đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội” với sự tham gia của Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng của nhà trường.
Chi tiết

Tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017 tại trường đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày đăng: 24/07/2018 Lượt xem: 942
Vừa qua, ngày 18/7/2018 trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.
Chi tiết

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo quy định mới cho đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 23/07/2018 Lượt xem: 961
Ngày 17/7/2018, trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ quản lý các khoa/ trung tâm, các giảng viên đứng lớp về công tác xây dựng bảng trọng số và cấu trúc đề thi theo quy định mới ban hành.
Chi tiết

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2018: Tổ chức chấm thi tốt nghiệp nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ

Ngày đăng: 11/07/2018 Lượt xem: 814
Ngày sau kỳ thi tốt nghiệp các hệ đào tạo tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội diễn ra từ ngày 2/7 – 5/7/2018, Trung tâm Đảm bảo chất lượng tiến hành tổ chức chấm thi các môn lý thuyết, thực hành.
Chi tiết

Công tác chuẩn bị Hội nghị báo cáo kết quả hội thảo “Hậu kiểm định chất lượng giáo dục”

Ngày đăng: 10/07/2018 Lượt xem: 857
Từ ngày 27/5-29/5 Hội thảo “Hậu kiểm định chất lượng giáo dục: từ quản trị đại học đến văn hóa chất lượng” được diễn ra tại Quy Nhơn, Trường ĐHCN Dệt May Hà Nội tham gia với tư cách là đại biểu, đoàn đi dư Hội thảo gồm có: Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng;
Chi tiết

Công tác Đảng tại Trung tâm Đảm bảo chất lượng 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng: 21/06/2018 Lượt xem: 873
Trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm với các kết quả đã đạt được, tổ Đảng Trung tâm ĐBCL cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, của chi bộ Liên phòng 2 với công tác 6 tháng cuối năm cho các nhiệm vụ khảo thí và đảm bảo chất lượng đó là:
Chi tiết
© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 146 Tổng truy cập: 16.052.063